Παρασκευή, 24 Μαϊος 2024 10:43

Δέησις πρός φωτισμόν τῶν ἐξεταζομένων, εἰς τάς Πανελληνίους Ἐξετάσεις

Δέησις πρός  φωτισμόν τῶν ἐξεταζομένων,

εἰς τάς  Πανελληνίους Ἐξετάσεις

 

  • Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου· δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.

 

  • Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους φωτισμοῦ, ἐνισχύσεως καί ἐπιτυχίας εἰς τάς πανελληνίους ἐξετάσεις τῶν εὐσεβῶν μαθητῶν, μαθητριῶν, σπουδαστῶν καί νέων τῆς Ἐνορίας καί Μητροπόλεως ἡμῶν, ὑπέρ τοῦ ἐλθεῖν Κύριον τόν Θεόν βοηθόν ἐν ταῖς προσπαθείαις καί τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν καὶ ὑπέρ τοῦ εὐοδοθῆναι πᾶσαν ἀγαθήν ἐπιθυμίαν των.

 

      Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

    Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ πάσης συνέσεως χορηγός, ὁ τό Πανάγιόν Σου Πνεῦμα καταπέμψας πλουσιοδώρως ἐπί τούς ἁγίους Σου ἀποστόλους καί μαθητάς καί ἐξ ἀγραμμάτων ἁλιέων θεολόγους σοφοτάτους τούτους ἀναδείξας, Αὐτός Φιλάνθρωπε Δέσποτα, κατάπεμψον τάς φωτιστικάς ἀκτίνας τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος  ἐπί τούς δούλους Σου, τούς εὐσεβεῖς μαθητάς, τάς μαθητρίας καί τούς σπουδαστάς τῆς Ἐνορίας καὶ τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν, ἵνα κατανοοῦν εὐχερῶς τά ὑπ᾿ αὐτῶν ἀναγινωσκόμενα καί ἀποκτήσουν γνώσεις ἀγαθάς καί ἱκανάς πρός ἐπίλυσιν τῶν διδομένων εἰς αὐτούς θεμάτων κατά τάς ἐξετάσεις· ἐνίσχυσον αὐτούς ἵνα ἀποβάλουν τό ἄγχος καί τήν ραθυμίαν, ὥστε νά εὐοδωθοῦν αἱ προσπάθειαί των κατά τάς προκειμένας προαγωγικάς καί πανελληνίους ἐξετάσεις, καί οἱ μέν νά προαχθοῦν, οἱ δέ νά εἰσέλθουν εἰς τάς Σχολάς, εἰς τάς ὁποίας  ἐπιθυμοῦν.

     Ναί, Πάνσοφε καὶ Πανάγαθε Κύριε, ἡ πηγὴ τῆς ὄντως σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, δεόμεθά Σου φώτισον τῇ Χάριτί Σου τάς διανοίας τῶν δούλων Σου τούτων, ἵνα, πορευόμενοι ἐν τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν Σου, ἔχουν ἅπαντες εἰς τάς ἐξετάσεις των νοῦν ὀξὺν, καθαρόν καί νηφάλιον, ὥστε νά γράφουν ὀρθῶς καί νά δίδουν ἄμεσα τάς δεούσας ἀποκρίσεις· καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ νά δοξάζουν διά παντός τό πανάγιον καί προσκυνητόν Ὄνομα, Σοῦ τοῦ χορηγοῦντος πᾶν δώρημα τέλειον, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί τοῦ Ἀνάρχου Σου Πατρός καί τοῦ Παναγίου καί Ἀγαθοῦ καί Φωτιστικοῦ Σου Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

 

Διαβάστηκε 47 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024 10:47

Τελευταία άρθρα από τον/την Οικον. π. Χαράλαμπος Κοκολάκης

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση