Ἰστορικά στοιχεία 


Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐδημιουργήθη τό 2002, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, πού ἔγινε δεκτή ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ἀπό ἀποφάσεώς της, ἡ ὁποία ἐπεκυρώθη μέ τό ἄρθρ. 6 παρ. 2 τοῦ Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152/28.6.2002).

Ἡ Μητρόπολις προῆλθε ἐκ διχοτομήσεως τῆς ἐνιαίας τότε Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, ἔλαβε δέ κατ᾿ ἀρχάς τόν τίτλο “Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας”. Τό 2011 ὁ τίτλος μετεβλήθη εἰς “Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης”, διά τῆς ἀπό 7ης Ὀκτ. 2011 Κανονιστικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, πού ἐδημοσιεύθη στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 234/04.11.2011).

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις καταλαμβάνει ἕνα σημαντικό τμῆμα τῆς νοτιοδυτικῆς Ἀττικῆς καί περιλαμβάνει τόν Δῆμο Γλυφάδας, τόν Δῆμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης καί τήν Δημοτική Ἐνότητα Ἑλληνικοῦ ἀπό τόν ἐνιαῖο πλέον Δῆμο Ἑλληνικοῦ - Ἀργυρουπόλεως. Στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεως κατά τήν ἀρχαιότητα ἦσαν οἱ Δῆμοι Εὐωνύμου (Ἑλληνικό), Αἰξωνῆς (τμῆμα τῆς Γλυφάδας, ὅμορο πρός τήν ἄνω Βούλα) καί Ἀναγυροῦντος (Βάρη). Ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκονται ἡ Σχολή Εὐελπίδων, ἡ γνωστή ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς ἰαματικές της ἰδιότητες Λίμνη Βουλιαγμένης καί τό γνωστό ἀκρωτήριο τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, μέ τό παλαιό Ναΐδριο τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἀπομεινάρια ἀπό ἀρχαίους ταφικούς περιβόλους τοῦ Δήμου Ἀναγυροῦντος, ἀριστερά καί δεξιά τῆς λεωφ. Εὐελπίδων (πρώην Βάρης  - Κορωπίου), τμήματα ἀπό τό ὑπαίθριο γλυπτό θέατρο Αἰξωνῆς καί στήν παραλία τῆς Γλυφάδας -λίγο χαμηλότερα ἀπό τόν Ἱ. Ναό τοῦ ἁγ. Κωνσταντίνου καί τό παλαιό Δημαρχεῖο- τά θεμέλια Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς ἀφιερωμένης στόν Ἀπ . Παῦλο, διότι κατά μία παράδοση ὁ ἀπόστολος, ὅταν διέφυγε κυνηγημένος ἀπό τήν Βέροια ἦλθε στήν Ἀθήνα, ἀποβιβασθείς στήν σημερινή Γλυφάδα καί ὄχι στό τότε ἐπίσημο λιμάνι τοῦ Φαλήρου, ὥστε νά ἀποφύγῃ κάποιους πού ἴσως περίμεναν στό Φάληρο γιά νά τόν συλλάβουν. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἔχει 20 Ἐνορίες καί τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Τριάδος - Ἁγ. Νεκταρίου. Σάν Ἐνορίες ἐπίσης λειτουργοῦν τό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Σοφίας στό Χέρωμα Βάρης καί ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου στήν Βούλα.

Ὁ περικαλλής Μητροπολιτικός Ναός τιμᾶται στήν μνήμη τῶν ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, πού εἶναι καί πολιοῦχοι ὁλοκλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Πρῶτος Μητροπολίτης ἐξελέγη ὁ ἀείμνηστος Παῦλος (τοὐπίκλην Τσαούσογλου), γεννηθείς στήν νῆσο Σύρο, ἀλλ᾿ ἕλκων τήν ἐκ πατρός καταγωγή του ἀπό τήν Σμύρνη καί διά τοῦτο ἔτρεφε ἰδιαιτέρα ἀγάπη πρός τόν ἐθνοϊερομάρτυρα ἁγ. Χρυσόστομο Σμύρνης. Ὁ κυρός Παῦλος ἔθεσε τά θεμέλια τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τόσο στόν διοικητικό τομέα, ὅσο καί στούς τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου. Ἰδιαίτερη μέριμνα εἶχε γιά τούς φυλακισμένους, τά ἄρρωστα παιδιά καί τούς συγγενεῖς τῶν παιδιῶν πού ἔφευγαν ἄωρα ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Χάρις στό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του κατεσκευάσθη τό Κειμηλιαρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πού εἶναι τό μοναδικό μουσεῖο στά νότια Προάστια. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 19 Φεβρουαρίου 2019. Εἰς διαδοχήν του ἐξελέγη ὁ σημερινός Μητροπολίτης π. Ἀντώνιος.

Ἡ Μητρόπολις ἀσκεῖ εὐρεία φιλανθρωπική, κοινωνική, κατηχητική καί ποιμαντική δραστηριότητα, μέ πόρους ἀπό τίς ἐνορίες ἀλλά καί ἀπό φιλανθρωπικούς ὀργανισμούς. Μεριμνᾶ· 

  • γιά τήν κατήχηση καί τήν γενικότερη πνευματική διάπλαση παιδιῶν καί ἐφήβων
  • γιά τήν κατήχηση ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων
  • γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν πιστῶν
  • γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση φοιτητῶν καί στρατιωτῶν
  • γιά τήν στήριξη οἰκογενειῶν καί μεμονωμένων προσώπων πού ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας, μέ τήν προσφορά σισιτίου ἤ δεμάτων κατ᾿ οἶκον
  • γιά τήν συμπαράσταση σέ ἀσθενεῖς καί φυλακισμένους 

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση