Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 20:16

Ἀνακοινωθέν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περί τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων

     

     «Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό τήν προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος εις τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι “ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου” ὡς “τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός”, ἡ ὁποία “συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας” (κείμενον “Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ”, Ι.10 καί 4). Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης».

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 23:40

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση