Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 13:52

Κατά Ἑνωτικῶν

Γράφτηκε από Διαχείριση περιεχομένων ιστοτόπου• Οικον. π. Χαράλαμπος Κοκολάκης, Επιμέλεια αντιαιρετικών άρθρων• Οικον. π. Ιωάννης Αλεβιζόπουλος
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Τοῦ Φώτη Κόντογλου

 

Κατά Ἑνωτικῶν

 

Σὲ καιρὸ λοιπὸν ποὺ κάνουνε οἱ δικοί μας αὐτὲς τὶς ὕποπτες ἐρωτοτροπίες μὲ τὸν Πάπα, ἔρχουνται ἀπὸ τὴν ἐπικράτειά του, ἀπὸ τὴ Δύση, πολλὲς ψυχὲς ποὺ ἔχουν ἀπελπισθεῖ ἀπὸ τὴν ψευτιὰ τοῦ παπισμοῦ, καὶ διψοῦνε ν᾿ ἀπογευτοῦνε τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς βαφτίζονται Ὀρθόδοξοι. … Ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶναι ὁ Olivier Clément … Ἄλλος ἕνας Γάλλος … εἶναι ὁ Ἠλίας Ρουάρτ. Λεγότανε πρὶν Ἐντγκάρ, καὶ σὰν βαφτίστηκε ὀρθόδοξος, ὀνομάσθηκε Ἠλίας…

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ γεννήθηκε κατόλικος ἀπὸ κατόλικους, γενεές – γενεές, ζητοῦσε μὲ ἁγνότητα τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν τὴν εἶχε βρεῖ στὸν παπισμὸ καθόλου, ἀλλὰ εἶχε βρεῖ ψευτιὰ καὶ σιχαμερὴ παραμόρφωση. Ζητῶντας λοιπὸν μὲ πόθο νὰ βρεῖ τὴν καθαρὴ πηγὴ «τοῦ ζῶντος ὕδατος», πλησίασε καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ σὰν εἶδε πὼς βρῆκε ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦσε, φυλαγμένο καλὰ ἀπὸ αἰῶνες μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἱερὴ Κιβωτό, ἔκλαψε ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαρίστησε τὸν Κύριο ποὺ τὸν ὡδήγησε κοντά του, καὶ δὲν παύει ἴσαμε τώρα νὰ τὸν εὐχαριστεῖ. Αὐτὴ ἡ κατάσταση σ᾿ αὐτὸν δὲν στάθηκε ἕνας περαστικὸς ἐνθουσιασμός, ὅπως σὲ ἄλλους, ἀλλὰ ἔγινε ζωή του κι ἀναπνοή του: «ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ ζῇ καὶ κινεῖται καὶ ἔστιν».

Ἀπὸ χρόνια γνωρίσθηκε μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Καλόμοιρο, αὐτὸν τὸν λαμπρὸ νέο γιατρό, ποὺ ἔγραψε πολλὰ θρησκευτικὰ ἄρθρα καὶ πρὸ πάντων ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ «Κατὰ Ἑνωτικῶν». Ἀπὸ τότε κρατᾶ ἀλληλογραφία μαζί του, καὶ τὸν ἔχει σὰν πνευματικὸν ὁδηγό. Συχνὰ γράφει καὶ σὲ μένα, καὶ πάντα τὰ γράμματά του εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία…

Σ᾿ ἕνα γράμμα του, πέρυσι τὸ καλοκαίρι, μοὔγραφε:

«Σᾶς ἀναγγέλω τὸν θάνατον τοῦ πατρός μου Λουδοβίκου Ρουάρτ, εἰς ἡλικίαν 89 ἐτῶν, συμβάντα τὴν 28ην Ἰουνίου 1964. Πρὸ ἑνὸς μηνὸς μᾶς προσεκάλεσε, τὴ Θάμαρ καὶ ἐμέ, καὶ ἠθέλησε νὰ κάμωμεν εἰρήνην (νὰ συγχωρηθοῦμεν). Μᾶς εἶπε: «Ἐγίνατε πάλιν καθολικοί;». Τοῦ ἀπήντησα: «Εἴμεθα Καθολικοὶ Ὀρθόδοξοι». Εἶπε: «Αὐτὸ εἶναι ἀντίφασις (contradiction)». Τοῦ εἶπα: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μυστηριακὴ καὶ ὄχι διοικητική (L᾿ Eglise est sacramental et pas administrative)». Τότε ἠρέμησε καὶ εἶπε: «Θὰ κάμωμεν εἰρήνην». Ἔπειτα πρόσθεσε: «Τί κάνεις;», ἐννοῶν τὴ δουλειά μου. Τοῦ εἶπα: «Ἡ σκέψις σου ἂς εἶναι εἰς τὸν Θεόν, αὐτὸ μόνον ἔχει ἀξίαν». Τὸν ἐκάλυψεν ἡ εἰρήνη. Ἔπειτα ἐβγήκαμεν ἀπὸ τὸ δωμάτιόν του. Ἀπέθανε μετὰ ἕνα μῆνα, λυπημένος διότι μᾶς ἐταλαιπώρησε. Χάρις σ᾿ ἐμᾶς, τοὺς ἀναξίους, ἀνασηκώθηκε μία γωνία τοῦ παραπετάσματος καὶ ἐννόησε τὴν πλάνην του καὶ ἐγαλήνευσεν. Εἴθε ὁ Χριστὸς Παντοκράτωρ νὰ τὸν ἀναπαύση ἐν εἰρήνῃ. Ἀμήν. Ὁ πατέρας μου στὴν ἀρχὴ εἶχε συντάξει τὴν διαθήκην του ἐναντίον μου (ἀποκληρώνοντάς τον). Ὀκτὼ ἡμέρας μετὰ τὸν θάνατόν του, ἔμαθα ὅτι τὴν εἶχε ἀναιρέσει … Γεννηθήτω τὸ θέλημά Του (ἑλληνικὰ γραμμένο). Ἂν θέλη ὁ Θεός, θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴ Γαλλία. Θέλουμε νὰ κάνουμε μίαν δωρεὰν εἰς μίαν ἑλληνικὴν Μονήν. Καὶ ἔπειτα νὰ ὑπηρετήσουμε τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν σήμερον ὑπερασπίζουν οἱ Ἕλληνες. Θέλομεν νὰ τυπώσουμε εἰς τὰ γαλλικὰ τὸ βιβλίον τοῦ Ἀλεξάνδρου «Κατὰ Ἑνωτικῶν» … Μὲ ὅλην τὴν καρδιά μου εἶμαι μαζί σας (ἐννοεῖ τὸν ἀντιπαπικὸν ἀγῶνα), μαζὶ μὲ τοὺς ὑπερηφάνους Ἕλληνας, ποὺ βαστοῦν τὸν πυρσὸν τοῦ Χριστοῦ (le flambeau du Christ), χωρὶς συμβιβασμούς, χωρὶς μασονικὲς ἀνεξικακίες, χωρὶς οὑμανιστικοὺς γλυκασμούς. Εἴθε ἡ Παναγία νὰ μᾶς προστατεύσῃ ὅλους κάτω ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Υἱοῦ της. Εἴθε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ καὶ ὁ προφήτης Ἠλίας νὰ μᾶς προφυλάξουν ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Εἴθε ὁ ἅγιος Φώτιος νὰ μᾶς διδάξῃ νὰ ὑπομείνωμεν τὰς ὕβρεις, καὶ νὰ μείνωμεν ἀδιάλλακτοι. Εἴθε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι εἰς ἡμᾶς πλέον δυνατή, παρὰ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτόν μας, καὶ εἰς τὰς καλὰς καὶ εἰς τὰς κακὰς περιστάσεις. Ἂς προφυλαχθῶμεν, καὶ εἰς τὰς μὲν καὶ εἰς τὰς δέ, ἀπὸ τὴν ἀλαζονείαν καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιτηδειότητα, καὶ ἂς μὴ λησμονῶμεν τοὺς πτωχοὺς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰς ἁγίας Μονάς του. Ἀμήν». …

Νά ἕνας ξένος, ἕνας Φραντσέζος, ποὺ δὲν μᾶς δίνει μόνο μαθήματα μὲ τὴν πίστη του στὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ποὺ μᾶς κάνει νὰ ντρεπόμαστε γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ μᾶς, προπάντων γιὰ τοὺς λεγόμενους ῾μορφωμένους᾿, ποὺ ὅλο μὲ κάτι φτηνὲς ἐξυπνάδες τὰ περιπαίζουν ὅλα, κι ὁλοένα σὰν παπαγάλοι μιλᾶνε γιὰ τὶς ἀνοησίες ῾τῆς ἐποχῆς μας᾿, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ φανοῦν συγχρονισμένοι, ῾μοντέρνοι᾿, Εὐρωπαῖοι κι Ἀμερικάνοι. Οἱ τέτοιοι ἂς ἀντικρύσουν αὐτὸν τὸν ξένο, τὸν Ρουάρτ, κι ἂς ντραποῦν.

Μὰ τί νὰ καταλάβουν ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ λέγει; Μὲ τὶς ἐξυπνάδες τῆς ταβέρνας τί σχέση ἔχουν τὰ βαθειὰ μυστήρια ποὺ ἔχει νοιώσει αὐτὸς ὁ βλογημένος ἄνθρωπος; Πόσοι ἀπὸ μᾶς τοὺς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους ἔχουμε μέσα στὰ στήθια μας τέτοια φωτιά, τέτοια γνώση καὶ τέτοια πίστη, ποὺ νὰ θυσιάζουμε καὶ τὸ ὑστέρημά μας γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως κάνει αὐτὸς ὁ Γάλλος, ποὺ οἱ πατεράδες του ἤτανε ἀπὸ αἰῶνες παπικοί, καὶ ποὺ ὅ,τι ἔχει τὸ δίνει γιὰ νὰ τυπωθεῖ στὰ γαλλικὰ τὸ «Κατὰ Ἑνωτικῶν», δηλαδὴ τὸ βιβλίο ποὺ ξεθεμελιώνει τὸν παπισμὸ καὶ τὸν πετᾶ στὸν ἀγέρα; Γιὰ συλλογίσου το. Ἐκεῖνος ποὺ γεννήθηκε κατόλικος, νἄχει τέτοιον ἁγιασμένον πόθο νὰ ἐξοντωθεῖ ἡ ψευτιὰ τοῦ παπισμοῦ! Μυστήριο ἀπίστευτο! Οἱ περισσότεροι δικοί μας δὲν τὸ χώνεψαν αὐτὸ τὸ βιβλίο, ἐπειδὴ χτυπᾶ τὸν Μέγαν Πάπαν, τὴν ῾καινούργια ἀγάπη μας᾿, […] ποὺ χάλασε τὸν Χριστιανισμό, καὶ μισεῖ τὴν Ἑλλάδα γιατὶ εἶναι Ὀρθόδοξη, καὶ τὴν ἔχει ψήσει ἐπὶ αἰῶνες ἀπάνω στὴ σκάρα! Ὦ ναί! Χάθηκε ἡ ντροπὴ ἀπὸ μᾶς!

Ὁ Ρουὰρτ μιλᾶ ἀκόμα μὲ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸν ἅγιο Φώτιο, καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ μᾶς δίνει τὴν ὑπομονὴ ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος στοὺς πειρασμούς. Τὸν Φώτιο τὸν Πατριάρχη, ποὺ τὸν μισοῦνε οἱ Λατῖνοι ὅσο κανέναν ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅποιος λοιπὸν καταλαβαίνει τί μαθήματα μποροῦμε νὰ πάρουμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γραφήκανε παραπάνω, καὶ δὲν εἶναι φλομωμένος ἀπὸ τὴν ψευτιὰ ποὺ μᾶς πνίγει, ἂς τὰ πάρει. Ἂς κυττάξει καλὰ κι ἂς βεβαιωθεῖ πὼς σὲ ὅσα διάβασε παραπάνω «οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσι καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν».

 

Πηγή: www.entaksis.gr

 

Διαβάστηκε 66 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 11:23

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση