Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ  2020

 

||
 
  ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
Πέρυσι δυστυχῶς, μέ τήν ἐπιδημία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τά μέτρα προλήψεως πού έλήφθησαν ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἀναγκασθήκαμε νά διακόψουμε ἀπότομα τήν Κατηχητική χρονιά ἀπό τά τέλη Μαρτίου 2020. Εὐελπιστοῦμε, ὅτι ἐφέτος, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ξεκινοῦν ἀπό τό Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, θά διεξαχθοῦν ὁμαλά.
 
  Εγκύκλιος για την Κοίμηση της Θεοτόκου
Ἑορτάζομε σήμερα, ἀδελφοί μου, τήν ἱερά Κοίμηση τῆς εὐλογημένης Θεομήτορος. Τοῦ ἀμαράντου αὐτοῦ ἄνθους τῆς γῆς, πού ποτέ δέν ἁμάρτησε. Οὔτε κἄν μέ τήν σκέψη. Γι̉ αὐτό καί ποτέ δέν ἔχασε τήν θεία Χάρη. Ὅση εἶναι ἡ ἀγνότητά της τόση εἶναι καί ἡ δόξα της. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης, ἐκφράζοντας τήν πνευματική του ἐμπειρία, γράφει, ὅτι ἡ Θεοτόκος ἀντιφεγγίζει σάν λαμπρό ἀστέρι μέσα στό φῶς τοῦ Θεοῦ. Σάν πυρωμένο κάρβουνο μέσα στήν δυνατή φωτιά. Εἶναι ὅλη ὑπέρλαμπρη καί φλογισμένη. Ὅπως ὁ Θεός εἶναι αἰώνιο φῶς, ἔτσι καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι παντοτινό φῶς καί ἄσπιλη ἁγιότης.
 
  O Ποιμενάρχης μας για την Αγία Σοφία
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τά τελευταῖα χρόνια εἴμεθα θεατές μιᾶς προσπαθείας τοῦ τούρκου προέδρου Ἐρντογάν νά νεκραναστήσῃ τήν σουλτανική ὀθωμανική αὐτοκρατορία. Στά πλαίσια τῆς ἐργώδους αὐτῆς προσπαθείας του ἀπεφάσισε νά μετατρέψῃ σέ τζαμί τόν πανάγιο Ναό πού τιμᾶται εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ ὁποῖος γι̉ αὐτό ὀνομάζεται "Ἅγία Σοφία".
 
  Μήνυμα προς μαθητές Λυκείου για Πανελλήνιες.
Ἀγαπητά μου παιδιά, Ὡς Μητροπολίτης καί πνευματικός σας Πατέρας, στήν δύσκολη μάχη τῆς ζωῆς σας γιά νά εἰσέλθετε σέ μία ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Σχολές, ἑνώνω τίς θερμότερες εὐχές καί προσευχές μου μαζί μέ τίς δικές σας, τούς εὐσεβεῖς νέους τῆς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά ἐπιτύχετε τόν σκοπό σας. Τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἐφ’ ὅσον ζητεῖτε τόν φωτισμό καί τήν βοήθειά Του καί καταβάλετε φιλότιμες προσπάθειες, θά σᾶς ἐπισκιάσῃ καί θά σᾶς φωτίσῃ στήν εὐλογημένη προσπάθειά σας.
 
  ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΣΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος: Αισθάνο΅αι σαν πατέρας που έχασε τα παιδιά του
 
  Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
Μητροπολίτου Γλυφάδας Ἀντωνίου Κάθε φορά πού συμβαίνει μία πανδημία τά τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἡ γρίππη τῶν πτηνῶν, μετά τῶν χοίρων, ὕστερα ὁ SARS, ὁ MARS κ.λπ., ἀρχίζουν διάφοροι νά διαδίδουν ἀνευθυνουπεύθυνα, ὅτι δῆθεν μεταδίδεται ἡ ἀρρώστια μέ τήν Θεία Κοινωνία.
 
 
  ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΛΟΙΜΙΚΗΝ ΝΟΣΟΝ
Κύριε, ὁ Θεὸς τοῦ ἐλέους, ὁ πάσης ἀγαθότητος χορηγός, ὁ τῶν θαυμασίων Θεός, ὁ τῶν οἰκτιρμῶν Πατήρ, ὁ τῆς συμπαθείας λιμήν, ἡ τῆς φιλανθρωπίας ἀκένωτος πηγή, ὁ ἰατρός καί θεραπευτής τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὁ λόγῳ μόνῳ θεραπεύσας χωλούς, τυφλούς, κωφούς, παραλύτους, λεπρούς καί ἐκ παντοίων ἑτέρων νόσων κατατρυχομένους, Οὗ ἐν τῇ χειρὶ ἡ πνοὴ πάντων τῶν ζώντων, Σοῦ δεόμεθα, θαρροῦντες εἰς τήν ἀνεξιχνίαστον καί φιλάνθρωπον ἀγαθότητά Σου καί προβαλλόμενοι ὡς μεσίτας τήν Πανάχραντον Ἀειπάρθενον Θεοτόκον καί Πάντας τούς Ἁγίους, εἰς τούς ὁποίους ἐδωρήσω χάριν ἰαματικήν, ταπεινῶς Σέ παρακαλοῦμεν, ἔπιδε εὐμενεῖ καὶ ἱλέῳ ὄμματι ἐφ̉ ἡμᾶς, τούς ὑπό προσφάτως ἐνσκηψάσης νόσου λοιμικῆς δεινῶς κατατρυχομένους καὶ κατάπεμψον ἡμῖν τὰ ἐλέη Σου τά πλούσια.
 
 
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας