ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


(Ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ)

 

Ἡ φοίτηση στὴ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ εἶναι πενταετὴς καὶ ὑποχρεωτική.

Τηρεῖται ἀπουσιολόγιο καὶ βιβλίο ὕλης γιὰ κάθε ἔτος σπουδῶν.

Σπουδαστής θεωρεῖται ὅτι φοίτησε ἐπιτυχῶς, ἐφόσον:

Α. Ἔχει παρακολουθήσει τοὐλάχιστον τὰ 2/3 τῶν ὡρῶν σὲ κάθε μάθημα τοῦ ἔτους.

Β. Ἔχει βαθμολογία τοὐλάχιστον 5 ἀπὸ 10βάθμια κλίμακα σὲ κάθε μάθημα.

Προαγωγικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς.

Πτυχιακές/Διπλωματικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος τοῦ 5ου ἔτους καὶ ἐναλλακτικὰ κάθε Ἰανουάριο ἤ Ἰούνιο.

Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ κ. Διονύσιος Ἠλιόπουλος καὶ καθηγητὲς οἱ κ.κ.: Νικόλαος Πρώϊος, Ἀπόστολος Ἀγγούσης, Δημήτριος Πύρζας καὶ ὁ π. Θεόδωρος Κουμαριανός.

Ἔφορος, ὁ π. Γεώργιος Γαντζός.

Πληροφορίες παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη.