Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΝ Τῌ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Ο π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ, ΚΕΚΟΙΝΩΝΗΚΕΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 1036

 

Πρός

Τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰασίου 1

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Μακαριώτατε, ἅγιε Πρόεδρε καί ἅγιοι Ἀδελφοί,

Ἐγκύρως ἐπληροφορήθημεν ὑπό σκανδαλισθέντων ἀδελφῶν, ὅτι κατά τήν 18ην Διεθνῆ Οἰκουμενικήν Σύνοδον Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, τήν διεξαχθεῖσαν ἐν τῇ Διορθοδόξῳ Μονῇ Bose Ἰταλίας, ἀπό 8ης -11ης Σεπτεμβρίου 2010, Ὀρθόδοξος Ἱερεύς ἐγγεγραμμένος ἐν τῇ δυνάμει τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ π. Παῦλος Κουμαριανός, κεκοινώνηκεν μετά τῶν Παπικῶν ὄστιαν, ἐν τῇ ὑπό τῶν Λατίνων τελεσθεῖσαν λατρευτικήν σύναξιν, παρουσίᾳ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων καί Καθηγητῶν Πανεπιστημίου.

Ἐπειδή καί κατά τό παρελθόν ὑπῆρξαν ἀνάλογοι περιπτώσεις, καθ᾿ ἅς τά Δόγματα τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας παραθεωροῦνται καί βεβηλώνονται, παρακαλοῦμεν θερμῶς, ὅπως τό θέμα τῆς συμμετοχῆς Ὀρθοδόξων κληρικῶν τε καί λαϊκῶν ἐν τῇ μεταδιδομένῃ ὑπό τῶν Ἑτεροδόξων Κοινωνία, ἐν ταῖς τελουμέναις ὑπ᾿ αὐτῶν λατρευτικαῖς συνάξεσιν, τεθῇ ἐν τῇ προσεχεῖ Συνόδῳ μηνός Ὀκτωβρίου τρ. ἔ., τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἄρσιν πάσης ἐπί τοῦ θέματος ἀμφιβολίας καί προσωπικῆς τοποθετήσεως. Σημειωθήτω ὅτι, διά τούς διαπράξαντας Κληρικούς τό ἀνωτέρω ὀλίσθημα-πλάνη, οἱ Ἱεροί Κανόνες εἶναι αὐστηρότατοι καί ὁρίζουν καθαίρεσιν.

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας