Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΕΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

                  
      Δέησις πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν καί φωτισμόν τῶν παιδιῶν μας, εἰς τάς ἐπικειμένας Πανελληνίους Ἐξετάσεις.

● Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου· δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.


● Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ΑΝΤΩΝΙΟΥ καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν Ἀδελφότητος.

●Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ φωτισμοῦ, ἐνισχύσεως καί ἐπιτυχίας εἰς τάς Πανελληνίους ἐξετάσεις  τῶν εὐσεβῶν μαθητῶν, μαθητριῶν, σπουδαστῶν καί νέων τῆς Ἐνορίας ἡμῶν καί ὑπέρ τοῦ ἐλθεῖν Κύριον τόν Θεόν βοηθόν ἐν ταῖς προσπαθείαις καί τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν πρός ἐπίτευξιν τῆς προαγωγῆς των.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἡ αὐτοσοφία, ὁ πάσης συνέσεως χορηγός, ὁ τό Πανάγιόν Σου Πνεῦμα καταπέμψας πλουσιοδώρως ἐπί τούς ἁγίους Σου ἀποστόλους καί μαθητάς καί ἐξ ἀγραμμάτων ἁλιέων, θεολόγους καί κοσμοκήρυκας σοφωτάτους τούτους ἀναδείξας, Αὐτός Φιλάνθρωπε, κατάπεμψον καί ἐπί τούς δούλους Σου, τούς εὐσεβεῖς μαθητάς, μαθητρίας καί σπουδαστάς τῆς Ἐνορίας ἡμῶν, τάς φωτιστικάς ἀκτίνας τοῦ Πνεύματός Σου, ἵνα κατανοῶσιν εὐχερῶς τά ὑπʼ αὐτῶν ἀναγινωσκόμενα, ἀποκτήσωσι γνώσεις ἀγαθάς καί ἀποβάλωσι τό ἄγχος καί τήν ραθυμίαν, ὥστε νά εὐοδωθῶσιν αἱ προσπάθειαί των κατά τάς προκειμένας προαγωγικάς καί πανελληνίους ἐξετάσεις καί οἱ μέν προαχθῶσιν οἱ δέ εἰσέλθωσιν εἰς τάς Σχολάς, ἅς ἐπιθυμοῦσι.
      Ναί, Πάνσοφε καὶ Πανάγαθε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ πηγὴ τῆς ὄντως σοφίας, φώτισον, δεόμεθα, τῇ θείᾳ Σου Χάριτι, τάς διανοίας τῶν εἰρημένων δούλων Σου, ἵνα, πορευόμενοι ἐν τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν Σου, ἔχωσιν ἅπαντες, ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν αὐτῶν, νοῦν ὀξὺν καί γρήγορον, εἰς τό γράφειν ὀρθῶς καί δίδειν τάς δεούσας ἀποκρίσεις, ἵνα ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ δοξάζωμεν διά παντός τό πανάγιον καί προσκυνητόν Ὄνομά τό Σον καί τοῦ Ἀνάρχου Σου Πατρός καί τοῦ Παναγίου καί Ἀγαθοῦ καί Φωτιστικοῦ Σου Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

 

 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας