Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ε. Β. Β. & Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 12ῃ Ἀπριλίου 2017

 

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καὶ ἀγαπητὰ μου τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Μέ τὸ παρόν, ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε σχετικὰ μὲ κάποιες καταγγελίες πού ἦλθαν εἰς γνῶσιν μας, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σεμινάρια πού δημιουργοῦν ποιμαντικὰ προβλήματα. Εἰδικώτερα, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου καὶ μόνο, σεβόμενοι τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τῶν ἐμπλεκομένων προσώπων, σᾶς ἐνημερώνουμε περὶ τῶν σεμιναρίων πού πραγματοποιοῦν οἱ κύριοι Θεοφάνης καὶ Δημήτριος Μπούκας, τοὺς ὁποίους εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κατονομάσουμε καθαρὰ καὶ μόνο γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους, χάριν τῆς ἀληθείας.

Τὰ σεμινάρια τοῦ κυρίου Θεοφάνους Μπούκα εἶναι γνωστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πατρὸς Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καὶ εἶχαν χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὸν κορυφαῖο τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὡς «ἀντιχριστιανικά», τὸ δὲ σύστημὰ του «ἀνακάτεμα διαφόρων μεθόδων, ὅπως τοῦ Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ, τῆς Σαηεντόλοτζυ καὶ ἄλλων ψυχολατρειῶν, ἰνδουισμοῦ κ.λπ.»[1]. Τὰ σεμινάρια αὐτὰ συνεχίζονται μέχρι σήμερα, τόσο ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν υἱὸ του Δημήτριο. Τὸ δὲ ποιμαντικὸ μας πρόβλημα ἀνακύπτει καθότι τὰ ἀνωτέρω πρόσωπα, τὰ ὁποία σεβόμεθα ὅπως καὶ κάθε ἄλλο πρόσωπο, εἶναι βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀναμειγνύουν Χριστιανικὰ μὲ ἐξωχριστιανικὰ στοιχεῖα στὰ γραφόμενα, στὰ CDs καὶ τὰ σεμινάριὰ τους.

Παραθέτουμε κάποια ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ γραφόμενα, τὰ CDs καὶ τὰ σεμινάριὰ τους, πού εἶναι ἀσυμβίβαστα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή:

1. «Ἡ ἀγάπη[2] εἶναι συνειδητότητα καί, ὅταν ἀνθίζει, αὐξάνει τὴν εὐφυΐα»[3]. ΑΛΛΑ: Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνατολικοθρησκευτικὴ θεώρηση. Γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι συνειδητότητα, ἡ ἀγάπη εἶναι πρόσωπο· ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, μὲ τὸν Ὁποῖο κοινωνοῦμε διαμέσου τῶν Μυστηρίων καὶ ὄχι διαμέσου σεμιναρίων. Ἐπιπλέον, ὁ στόχος μας δὲν εἶναι νὰ αὐξήσουμε τὴν εὐφυΐα μας, ἀλλὰ νὰ γίνουμε «μωροὶ ἐν Χριστῷ», δηλαδὴ ἀληθινὰ σοφοί.

2. «Ἐντατικὸ ἐργαστήριο γιὰ τὸ πῶς νὰ ἐπιτύχουμε, διά τῆς ἐσωτερικῆς “σιωπῆς”, ἕναν μὴ παραμένοντα νοῦ, ὥστε νὰ λειτουργεῖ ἡ εὐφυΐα μας αὐθόρμητα»[4]. ΑΛΛΑ: ὁ μὴ παραμένων νοῦς συνιστᾶ ἄδειασμα τοῦ νοῦ, καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ πρακτικὴ τοῦ Βουδισμοῦ καὶ τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν ἐπιχειρεῖ νὰ ἀδειάσει τὸ νοῦ του, ἀλλὰ νὰ τὸν γεμίσει μὲ τὸν Χριστό. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν ἔχει ἄλογη πίστη, οὔτε ἐπιθυμεῖ τὴν κατάργηση τῆς λογικῆς σκέψεὼς του, καὶ ἐπικαλεῖται, ἐν ταπεινώσει, τὴ φώτιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὴν ἐσωτερικὴ του εὐφυΐα..

3. Ὁ Χριστιανὸς δὲν χρειάζεται σεμινάρια, ὅπως τὸ σεμινάριο «Ἡ Τέχνη τῶν Νικητῶν»[5], διότι ἀγωνίζεται νὰ γίνει ταπεινός. Ἄν κάποιος εἶναι νικητής, αὐτὸς εἶναι μόνο ὁ Χριστός. Ὁ Χριστιανὸς πού εἶναι ταπεινὸς καὶ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καταπολεμᾶ «τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία στὴν καθημερινότητὰ» του μὲ τὰ ὄπλα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι μὲ μεθόδους καὶ σεμινάρια, καὶ φυσικὰ δὲν ἐπιδιώκει νὰ «μετατρέψει τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα σὲ θετικὰ»[6] μὲ σεμινάρια, προγράμματα καὶ μεθόδους «Αὐτοπροστασίας». Ἄν ὡς ἀρνητικὰ συναισθήματα νοοῦνται τὰ πάθη, ὁ Χριστιανὸς τὰ ξεριζώνει μὲ ἀγώνα, μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση. Ἄν νοοῦνται τὰ ἄγχη, οἱ ἀγωνίες καὶ οἱ φόβοι, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ «ἔξω βάλλει τὸν φόβο» καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ νικᾶ ἄγχη καὶ ἀγωνίες. Ἄν ὡς ἀρνητικὰ συναισθήματα νοοῦνται «ἡ ἀληθινὴ μετάνοια, οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως, ἡ χριστιανικὴ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας»[7], τότε αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀντιχριστιανικὴ διδασκαλία.

4. Ὁ Χριστιανὸς δὲν ἀναζητᾶ «ἐργαλεῖα» γιὰ νὰ «δραπετεύσ[ει] πρὸς τὴν ἀφθονία»[8]. Οὔτε σεμινάρια τοῦ τύπου «Πῶς νὰ προσελκύσετε τὸν πλοῦτο»[9]. Οὔτε σὲ περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης. Γιατί; Διότι «ὁ Χριστιανὸς δὲν ἀποβλέπει στὴν ὑλικὴ εὐημερία, οὔτε εἰδωλοποιεῖ τὸν πλοῦτο καὶ τὰ πάθη τῆς σάρκας του. Ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τῆς ἄσκησης καὶ τῆς ταπείνωσης, τῆς θεληματικῆς ἀπάρνησης τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἀπολαύσεων τῆς ἡδονῆς, γιατὶ γνωρίζει πώς τὸ πολίτευμὰ του εἶναι στὸν οὐρανό»[10].

5. Ὁ Χριστιανὸς δὲν αὐτοθαυμάζεται, διότι ὁ αὐτοθαυμασμός, ὅπως γνωρίζουν ὅσοι ἔχουν πνευματικὴ ζωή, ταυτίζεται μὲ τὴν ἐκδήλωση ὑπερηφανείας. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἀγωνίζεται καὶ προτρέπει καὶ τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς (ὑψοποιοῦ) ταπεινώσεως καὶ τὴν ἐκρίζωση τῆς (δαιμονικῆς) ὑπερηφανείας. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καλλιεργεῖ τὴν αὐτομεμψία. ΑΛΛΑ: σὲ βιβλίο τῶν προαναφερθέντων διαβάζουμε: «Εἶσαι ἕνας θαυμάσιος ἄνθρωπος! Μπορεῖς νὰ ἀποδεικνύεις στὸν ἑαυτὸ σου πώς ἀξίζεις... Νὰ ἔχεις ἕνα μπλοκάκι, ὅπου θὰ σημειώνεις: ...τὶς φορὲς πού ἔκανες κάτι ὡραῖο καὶ σημαντικό... Ὅταν σὲ προσβάλλουν... νὰ ἀνοίγεις τὸ μπλοκάκι αὐτὸ γιὰ νὰ σοῦ θυμίζει τὶ θαυμάσιος ἄνθρωπος εἶσαι»[11].

6. Σέ σχετικὸ CD τῆς «Τέχνης τῶν Νικητῶν» ἀκοῦμε: «Χρειάζεται νὰ πάρουμε μία γενναία ἀπόφαση. Θὰ εἶμαι θετικὸς καὶ θὰ ἀγαπῶ τὸν ἑαυτὸ μου ἤ θὰ εἶμαι ἀρνητικὸς καὶ θὰ δέρνω τὸν ἑαυτὸ μου... Εὔχομαι νὰ ἐπιλέξεις τὸ πρῶτο, γιατὶ τὸ θετικὸ ἕλκει τὸ θετικὸ καὶ τὸ ἀρνητικὸ ἕλκει τὸ ἀρνητικό... Αὐτὴ λοιπὸν θὰ εἶναι ἡ πρώτη γενναία ἀπόφαση πού χρειάζεται νὰ πάρεις. Θὰ εἶμαι θετικὸς καὶ θὰ ἀγαπῶ τὸν ἑαυτὸ μου ἤ θὰ μείνω ἀρνητικὸς καὶ θὰ δέρνω τὸν ἑαυτὸ μου μὲ ἄσχημα συναισθήματα καὶ ἄσχημες εἰκόνες καὶ ἄσχημες καταστάσεις; Τι ἀποφασίζεις; Εὔχομαι νὰ ἀποφασίσεις τὸ πρῶτο... Ἀποφάσισε τώρα ὅτι ἀποδέχεσαι τὸν ἑαυτὸ σου ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ σφάλματα ἤ τὶς ἀτέλειὲς σου... Μπορεῖς νὰ δώσεις στὸν ἑαυτὸ σου περισσότερη ἀποδοχὴ κι ἀγάπη;»[12]. ΑΛΛΑ: Ἡ βάση τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ὅταν ὁ ἑαυτὸς γίνεται κέντρο, τότε μιλᾶμε γιὰ φιλαυτία.

7. Τεχνικὲς ἀναπνοῆς, χαλάρωσης καὶ καθοδηγούμενης φαντασίας ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ τοῦ διαλογισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπολύτως ἀσύμβατος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. Τεχνικὲς ἀναπνοῆς, χαλάρωσης καὶ καθοδηγούμενης φαντασίας συναντοῦμε σὲ κείμενα καὶ CDs τῶν ἐν λόγῳ προσώπων[13]. Τὰ βήματα πού ἀκολουθοῦνται στὴν ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν πρακτικῶν εἶναι τὰ ἴδια βήματα πού ἀκολουθοῦνται στὴν πρακτικὴ τοῦ διαλογισμοῦ καὶ ἔχουν κινδύνους γιὰ τὴ σωματική, ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία. Ἐνδεικτικά:

«Ἀναπνέετε ἀργὰ καὶ κανονικά, ὡς ἑξῆς: Μέ τὸ «ἕνα» εἰσπνέετε, μὲ τὸ «δύο» ἐκπνέετε, μὲ τὸ «τρία» εἰσπνέετε, μὲ τὸ «τέσσερα» ἐκπνέετε κ.ο.κ., ἕως ὅτου μπορέσετε νὰ διατηρήσετε αὐτὸν τὸν κανονικὸ ρυθμὸ ἀναπνοῆς, χωρὶς νὰ μετράτε.

...Διατηρώντας αὐτὸν τὸν κανονικὸ ρυθμὸ ἀναπνοῆς, χαλαρῶστε κάθε μέρος τοῦ σώματὸς σας μὲ τὴν σειρά. Πρῶτα τὸ δεξὶ σας χέρι: ἀφῆστε τὰ δάκτυλα ἐλεύθερα, ἔπειτα ὁλόκληρο τὸ χέρι ἀπὸ τὸν καρπὸ καὶ κάτω, ἔπειτα τὸν βραχίονα, ἀπὸ τὸν ὦμο, κ.ο.κ. Κατόπιν τὸ ἀριστερὸ χέρι, τὸν ἀριστερὸ βραχίονα, τὰ πόδια, τοὺς ὤμους, τὸν λαιμὸ καί, στὸ τέλος, χαλαρῶστε τοὺς μῦς τοῦ προσώπου γύρω ἀπὸ τὸ στόμα. Στήν συνέχεια τὰ μάτια: ἀφῆστε τὰ βλέφαρὰ σας νὰ βαρύνουν μόνα τούς, ἕως ὅτου μισοκλείσουν. Αἰσθανθεῖτε ὅλη τὴν ἔνταση νὰ ρέει ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα σας, ἀφήνοντὰς το ἀδρανὲς καὶ χαλαρό, σὰν νὰ φεύγει ἀέρας ἀπὸ μπαλόνι.

...Συνεχίστε νὰ ἀναπνέετε κανονικὰ καί, καθὼς θὰ ἐκπνέετε, νὰ λέτε στὸν ἑαυτὸ σας: «Βγάζω ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ μυαλοῦ μου. Διώχνω ὅλες τὶς σκέψεις, ὅλες τὶς ἔννοιες, ὅλα τὰ ἄγχη». Καθὼς θὰ εἰσπνέετε, νὰ λέτε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο: «Δέχομαι εἰρήνη, ἠρεμία καὶ ἀταραξία». Ἔτσι ἀδειάζετε σταδιακὰ τὸ μυαλὸ σας, πλησιάζοντας τὸ πλῆρες κενό»[14].

8. Σέ σχετικὸ CD ἀκοῦμε: «Στήν ἄσκηση πού θὰ κάνουμε φαντάσου ὅτι στὴν περιοχὴ τοῦ στήθους ὑπάρχει ἕνα παράθυρο. Γιὰ νὰ λειτουργήσει καλύτερα ἡ ἄσκηση, θὰ χρειαστεῖ νὰ καθίσεις ἀναπαυτικὰ μὲ τὰ πόδια νὰ πατοῦν καλὰ στὸ ἔδαφος, τὸν κορμὸ ἴσιο καὶ τοὺς ὤμους ἀνοιχτούς, ἔχοντας τὸ κεφάλι μὲ μία κλίση ἐλαφρῶς πρὸς τὰ κάτω. Συνήθως, βοηθάει καὶ διευκολύνει νὰ κλείσεις τὰ μάτια σου, γιατὶ αὐτὸ διευκολύνει νὰ συγκεντρωθεὶς στὶς ἄλλες αἰσθήσεις τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ἐμπειρίας τῶν συναισθημάτων σου, γιατὶ μ᾿ αὐτὰ θὰ ἐργαστοῦμε τώρα. Σέ λίγο θὰ σοῦ πῶ νὰ σκεφτεῖς κάτι πού δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις, κάτι πού σὲ δυσκολεύει. Ἕνα “δὲν μπορῶ”. Μετὰ θὰ παρατηρήσεις τὸ συναίσθημα πού ἀναδύεται καθὼς σκέφτεσαι αὐτὸ πού θὰ ἤθελες νὰ ἔχεις καὶ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἔχεις. Στή συνέχεια, θὰ ἀνοίξουμε τὸ παράθυρο καὶ θὰ ἐπιτρέψεις σ᾿ αὐτὸ τὸ συναίσθημα νὰ φύγει. Μέ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐργαζόμαστε χρησιμοποιώντας τὴ φαντασία μας... Τώρα, ἄνοιξε τὸ παραθυράκι καὶ ἐπίτρεψε στὸ συναίσθημα αὐτὸ νὰ φύγει καὶ νὰ διαλυθεῖ. Φαντάσου το νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ παράθυρο σὰν καπνὸς ἤ σὰν κάποιο ὑλικὸ πού ἐξατμίζεται καὶ διαλύεται καὶ φεύγει. Βοηθάει τὸ νὰ παίρνεις ἀναπνοὴ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ καθὼς ἀνοίγεις τὸ παράθυρο αὐτὸ νὰ ἀφήνεις τὸ συναίσθημα νὰ φεύγει ἐκπνέοντας πάλι ἀπὸ τὸ στόμα»[15]. Αὐτὰ ἀποτελοῦν ξεκάθαρα βήματα διαλογισμοῦ. Μάλιστα, στὶς ἀνατολικὲς θρησκευτικὲς πρακτικὲς ἡ φαντασία παίζει κυρίαρχο ρόλο. ΑΛΛΑ: οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνιστοῦν νὰ εἴμαστε προσεκτικοί, διότι ἡ φαντασία συνιστᾶ χῶρο δράσης δαιμονικῶν δυνάμεων, καὶ διδάσκουν τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ νοῦ ἀπὸ τέτοιες φαντασίες.

9. «Θέλω νὰ φανταστεῖς ὅτι ὑπάρχει ἕνα τμῆμα τοῦ ἑαυτοῦ σου, πού ἀντιπροσωπεύει τὴ θετικὴ ἄποψη τῆς συνήθειὰς σου νὰ καπνίζεις. Φαντάσου, λοιπόν, τὸ τμῆμα τοῦ ἑαυτοῦ σου πού θέλει νὰ καπνίζεις, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ χέρια σου, ἂς ποῦμε στὸ δεξὶ σου χέρι. Πρότεινε τὸ δεξὶ σου χέρι μπροστὰ καὶ μίλησε σὲ ἐκεῖνο τὸ τμῆμα. Πὲς του, μὲ τὴ φαντασία σου, ὅτι ἀναγνωρίζεις τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ ἔχει μιά θετικὴ πρόθεση[16], ὅταν σὲ σπρώχνει νὰ καπνίζεις, καὶ ζήτησὲ του νὰ σοῦ πεῖ, ποιά εἶναι ἡ θετικὴ πρόθεσὴ του σὲ αὐτὴ τὴν ἀπαίτηση... Εὐχαρίστησε τὸ τμῆμα αὐτὸ γιὰ τὴν ἀπάντησὴ του, πὲς του ὅτι πραγματικὰ ἀναγνωρίζεις τὴ σημασία πού ἔχει γιὰ σένα ἡ συγκεκριμένη θετικὴ πρόθεσὴ του καὶ εὐχαρίστησὲ το γι᾿ αὐτήν. Ὕστερα ἄφησε τὸ δεξὶ σου χέρι ἐκεῖ, προτεταμένο στὰ δεξιὰ σου. Καὶ τώρα φαντάσου μία ἀναπαράσταση τοῦ ἄλλου τμήματος, μὲ τὴν ἀπαίτησὴ του νὰ κόψεις τὸ τσιγάρο, στὸ ἄλλο σου χέρι, στὸ ἀριστερό. Πρότεινε αὐτὸ τὸ χέρι μπροστὰ σου καὶ μίλησε στὸ τμῆμα αὐτό... Καὶ τώρα μίλησε καὶ στὰ δύο τμήματα, καὶ βεβαιώσου ὅτι τὸ καθένα ἀναγνωρίζει τὴ θετικὴ πρόθεση τοῦ ἄλλου καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο καὶ τὰ δύο ἔχουν τὴν ἴδια θετικὴ πρόθεση»[17]. ΑΛΛΑ: αὐτὰ ταυτίζονται μὲ πρακτικὲς τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι συνομιλοῦν, μέσω τῆς φαντασίας, μὲ διάφορα μέρη τοῦ σώματος.

10. Σέ ἄλλο «ἐντατικὸ βιωματικὸ πρόγραμμα 5 ὡρῶν, θὰ δοθοῦν πολύτιμα ἐφόδια, πού μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε ὥστε νὰ ἀξιοποιοῦμε περισσότερο ἀπὸ τὸ δυναμικὸ μας»[18]. Ἀλλοῦ, λένε, «ἀνακαλύπτουμε ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ τὴν ἀληθινὴ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ἀφοῦ «Ἔχουμε ἀπωθήσει μέσα μας τὸν μεγαλειώδη ἑαυτὸ μας, τὸ 90% τῶν δυνάμεὼν μας»[19]. Ἐνῶ σὲ ἄλλα Μαθήματα προτρέπουν: «Ξύπνα ΤΩΡΑ τὸν γίγαντα δυνάμεων πού κρύβεις μέσα σου καὶ κατάκτησε τὴ ζωή!»[20]. Ἐνῶ «Θέλω καὶ Μπορῶ... Μέ τὰ CD αὐτά, μπορεῖς νὰ τροφοδοτήσεις τὸ δικὸ σου ὑποσυνείδητο μὲ μηνύματα δημιουργικὰ καὶ ἐποικοδομητικά, γιὰ νὰ ἐπηρεάσεις ἀνάλογα τὴν ζωὴ σου. Κάποτε σκέφτηκες τὸν ἑαυτὸ σου λαμπρό, δημιουργικό, ἐπιτυχημένο, θαρραλέο, εὐγενικό, εὐτυχισμένο καὶ περιζήτητο στὸ περιβάλλον καὶ τὴν ἐργασία σου. Ἀπὸ σένα ἐξαρτᾶται νὰ πραγματοποιήσεις τὸ ὅραμα τοῦ ἑαυτοῦ σου καὶ νὰ ἐνσαρκώσεις τὸ ἰδανικὸ πού ὁραματίστηκες»[21]. ΑΛΛΑ: ἡ διδασκαλία ὅτι μέσα μας βρίσκεται ἕνας «γίγαντα[ς] δυνάμεων» ἤ «“ἀπεριόριστη Δύναμη”, τὴν ὁποία μποροῦμε μὲ τὴ σκέψη ἤ τὴ νοητικὴ μας στάση νὰ δραστηριοποιήσουμε, εἶναι ἀντιχριστιανική»[22]. Τὰ ἀνωτέρω ἐμπίπτουν, σύμφωνα μὲ τὸν μακαριστὸ π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ἀλλὰ καὶ ἄλλους εἰδικούς, στὴ θεολογικὴ κατηγοριοποίηση τῆς ψυχολατρείας. «Ψυχολατρείες χαρακτηρίζονται οἱ ὁμάδες ἐκεῖνες τῆς “Νέας Ἐποχής” καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, πού ὑπόσχονται νὰ ἀναπτύξουν ὁλόκληρο τὸ “δυναμικό τοῦ νου” ἤ τὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου... Οἱ ὁμάδες αὐτὲς ὑπόσχονται σ᾿ αὐτοὺς πού θὰ ἀκολουθήσουν τὶς συνταγὲς τους, πάντοτε ἔναντι ὑψηλῆς ἀμοιβῆς, νὰ τοὺς χαρίσουν τὸν κόσμο τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ ἄγχος, τὸ στρές, τὸν κόσμο τῆς σωτηρίας. Ὅμως, ἰσχυρίζονται, “δεν πρέπει νὰ τὴν περιμένουμε ἀπ᾿ ἔξω, ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ τὴν κρύβουμε μέσα μας καὶ θὰ πρέπει, μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ τὴ μέθοδο πού προσφέρει ἡ ὀργάνωση, νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ τὴν ἐνεργοποιήσουμε, ὥστε νὰ πετύχουμε τὰ ἐπιθυμητὰ αποτελέσματα”»[23].

Ἐκτενώς μὲ τὸ θέμα τῶν Ψυχολατρειῶν καὶ μὲ μεθόδους ὅπως ὁ Νευρογλωσσικὸς Προγραμματισμὸς ἀσχολήθηκε καὶ τὸ 4ο Διορθόδοξο Συνέδριο τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ Καταστροφικῶν Λατρειῶν. Μέ τὸ Νευρογλωσσικὸ Προγραμματισμὸ ἔχει ἀσχοληθεῖ ἐπανειλημμένως καὶ ἡ Miviludes (Διϋπουργικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐπαγρύπνησης καὶ Ἀγώνα ἐναντίον τῶν Σεκτῶν). Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Αἱρέσεων[24], ἡ μέθοδος τοῦ Νευρογλωσσικοῦ Προγραμματισμοῦ βρίσκεται καὶ σὲ εὑρετήρια σεκτῶν θεολογικῶν κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ[25].

Ἐκτός ἀπὸ ἀσύμβατη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἡ μέθοδος τοῦ Νευρογλωσσικοῦ Προγραμματισμοῦ φαίνεται ὅτι ἔχει καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ψευδοεπιστήμης. Μέ τὴ μέθοδο αὐτὴ ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἐπιστήμονες, ἐρευνητὲς καὶ ἐπιστημονικοὶ φορεῖς στὸ ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι βεβαιώνουν γιὰ τὴν ἔλλειψη ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης τῆς μεθόδου. Ἔχοντας, μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου, σπουδὲς στὴν κοινωνιολογία, τὴ νομικὴ καὶ τὴν ψυχολογία – καὶ δὲν τὸ λέγω καυχόμενος – ἀντιλαμβάνομαι τὴ μέθοδο ὡς ἐπιστημονικὰ μετέωρη.

Ἀπό ὅλα τὰ ἀνωτέρω, προκύπτει ξεκάθαρα ὅτι οἱ δραστηριότητες καὶ οἱ ἐκδόσεις τῶν ἀνωτέρω προσώπων, τῶν ὁποίων τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη σεβόμεθα δεόντως, διαπνέονται ἀπὸ ἕνα πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ἀντι-Εὐαγγελικό. Ἡ μίξη Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν στοιχείων μὲ στοιχεῖα καὶ πρακτικὲς τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ἡ χρησιμοποίηση Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν ὅρων καὶ ἐννοιῶν μὲ διαφορετικὴ νοηματοδότηση, ἡ παρερμηνεία χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς γεμίζουν μὲ ἀγωνία γιὰ νὰ μὴν πλανηθοῦν τὰ πιστὰ μέλη μας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ στὰ σεμινάρια καὶ στὶς δραστηριότητες τῶν προαναφερθέντων προσώπων, τοὺς δὲ ἰδίους, πατρικὰ παρακαλεῖ θερμὰ νὰ σταματήσουν ὅλες τὶς σχετικὲς δραστηριότητες, πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς τους καὶ χάριν τῆς σωτηρίας τους.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἂς μὴν σταυρώνουμε τὸν Κύριὸ μας κηρύττοντας καὶ ἀκολουθώντας αἱρετικὲς καὶ πλανεμένες διδασκαλίες. Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε. Ἔσεσθε ἕτοιμοι νὰ ὑποδεχθεῖτε τὸν Ἀναστάντα Χριστό.

 

Μέ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες,

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης,

 

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α´

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. † π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια», φύλλο 1-16/2/1995.

[2]. Ὅλα τὰ ἔντονα στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ πρωτότυπο.

[3]. http://1stepsuccess.com/el/project/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/ (ἀπὸ σεμινάριο μὲ τίτλο «Πῶς νὰ εἴμαστε γενναῖοι στὴ ζωὴ μας»).

[4]. http://1stepsuccess.com/el/project/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

[5]. http://www.texni-nikiton.gr/?page_id=730

[6]. Ἔνθ. ἀνωτ.

[7]. † π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ.

[8]. http://www.texni-nikiton.gr/?page_id=730

[9]. http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=188&article_id=26430

[10]. † π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Χριστιανικὴ θεώρηση τῆς κίνησης τοῦ Θεοφάνη Μπούκα καὶ τῶν Ψυχολατρειῶν».

[11]. Θεοφάνους Μπούκα, Δημητρίου Μπούκα, Ροδιανῆς Βορεάδου, Ξεπετάξτε τὸ Διάβασμα, Ἐπιμορφωτικὴ Συμβουλευτικὴ 2006, σελ. 27-28.

[12]. Δημητρίου Μπούκα, CD-εἰσαγωγὴ στὴν «Τέχνη τῶν Νικητῶν».

[13]. Ἐνδεικτικά: Θεοφάνους Μπούκα, Δημητρίου Μπούκα, Ροδιανῆς Βορεάδου, Ξεπετάξτε τὸ Διάβασμα, Ἐπιμορφωτικὴ Συμβουλευτικὴ 2006, σελ. 29, Δημητρίου Μπούκα, CD-εἰσαγωγὴ στὴν «Τέχνη τῶν Νικητῶν».

[14]. 8+1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, σελ. 10.

[15]. Δημητρίου Μπούκα, CD-εἰσαγωγὴ στὴν «Τέχνη τῶν Νικητῶν».

[16]. Ὁ ὅρος «πρόθεση» ἤ «θετικὴ πρόθεση» ἀποτελεῖ ὁρολογία τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

[17]. Δημητρίου Μπούκα καὶ Ροδιανῆς Βορεάδου, Ἡ τεχνολογία τῆς ἀλλαγῆς - Γνωριμία μὲ τὸ NLP, Ἀριστεῖα, 2000, σελ. 181-182.

[18]. http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=188&article_id=94052

[19]. http://1stepsuccess.com/el/project/%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%82/

[20]. http://1stepsuccess.com/el/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/ebooks/81-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82/

[21]. http://1stepsuccess.com/el/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/cds/%ce%b8%ce%ad%ce%bb%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%8e/

[22]. † π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Χριστιανικὴ θεώρηση τῆς κίνησης τοῦ Θεοφάνη Μπούκα καὶ τῶν Ψυχολατρειῶν».

[23]. Θεοφιλεστ. Ἐπισκόπου Καρπασίας, Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων, Ι.Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος, 2002.

[24]. Ἔνθ. ἀνωτ.

[25]. http://www.watchman.org/index-of-cults-and-religions/#N και http://www.cults.co.nz/n.php

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={A85539B7-DA0B-4BCB-B0CE-6D4CDA3869DD})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας