Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

 Ελληνική  Δημοκρατια

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 2109658849 fax2109657210 www: imglyfadas.gr  e-mail: imgl@hotmail.gr

 

 

             Ἀριθμ.  Πρωτ.  1244                   Ἐν Βούλᾳ τῇ  19Δεκεμβρίου  2019

 

 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις

 

Πρός τό

Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί παιδιά μου ἐν Κυρίῳ,

 

          Οἱ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες τῆς ἁγίας νύκτας τῶν Χριστουγέννων, "τῆς Μητροπόλεως πασῶν τῶν ἑορτῶν ", ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐξαγγέλουν καί ἐφέτος, γιά μιά ἀκόμη φορά, τό Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Διακηρύσσουν, ὅτι ἐξεπληρώθη ἡ προφητεία τοῦ μεγαλοφωνοτάτου Προφήτου Ἡσαΐα, πού ἔλεγε: «Παιδίον ἐγεννήθη γιά μᾶς, Υἱός μᾶς ἐδόθη... καί εἶναι τό ὄνομά Του μεγάλης  βουλῆς Ἄγγελος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἀρχηγός εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (κεφ. θ, 6). Ἐπαναλαμβάνουν τούς λόγους τοῦ Ἀγγέλου πρός τούς ἀγαθούς ἀγραυλοῦντες Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ: «Σᾶς φέρω εὐχάριστα νέα πού θά προξενήσουν μεγάλη χαρά σέ ὅλο τόν λαό· ἐγεννήθη σήμερα στήν πόλη τοῦ Δαυΐδ γιά σᾶς Σωτῆρας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός Κύριος.» (Λουκ. β΄,10-12). Συνοδεύουν τόν ὕμνο τῆς οὐρανίου ἀγγελικῆς στρατιᾶς: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14). Ἀντηχοῦν καί διαχέουν πρός κάθε κατεύθυνση τόν ὑμνογραφικό παιᾶνα: «Δι᾿ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη, παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

 

Ὅντως "Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν." Ἀλλά ἡ γέννησίς Του δέν εἶναι μιά συνηθισμένη γέννησις. Καί τό Παιδί αὐτό δέν εἶναι ἕνα συνηθισμένο παιδί. Τό «Παιδίον», γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας εἶναι ὁ Σωτῆράς μας, εἶναι  " ὁ Χριστός Κύριος "  πού ἀνήγγειλαν οἱ Ἄγγελοι κατά τήν νύκτα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως. Εἶναι ὁ αἰώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, πού ἔλαβε σάρκα ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία μας. Εἶναι ὁ Πλάστης καί Δημιουργός μας, πού παρά

τήν παρακοή, δέν ἔπαυσε οὔτε στιγμή νά μᾶς ἀγαπᾶ. Εἶναι ὁ ἄναρχος Θεός  πού εἰσέρχεται στήν ἱστορία˙ εἰσχωρεῖ στήν ζωή μας, στήν καθημερινότητά μας˙ λαμβάνει τήν ἀνθρωπίνη φύση μας χωρίς τήν ἁμαρτία, γιά νά γίνει «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς», γιά νά μᾶς ἐπαναφέρει στόν νέο Παράδεισο, στήν Ἐκκλησία Του, γιά νά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα νά ἑνωθοῦμε μαζί Του καί νά θεωθοῦμε. Εἶναι ὁ Κύριος τῆς δόξης, ὁ ὁποῖος σαρκώνεται ταπεινούμενος, γιά νά καταλύσει τήν ἐξουσία καί τά ἔργα τοῦ διαβόλου, γιά νά ξεριζώσει κάθε ἀνομία καί ἀδικία καί νά χριστοποιήσει τήν ζωή μας, κάνοντας μας μετόχους τῆς βασιλείας Του, δηλαδή τῆς νέας κοσμικῆς πραγματικότητος πού ἐγκαινιάζει μέ τήν σάρκωσή Του.

 

Ὅμως τό "Παιδίον" αὐτό, ἄν καί Σωτῆράς μας, ἀπό τά πρῶτα βήματά Του στόν κόσμο αὐτό ἀντιμετώπισε ἐχθρότητα. Κατ᾿ ἀρχάς στό πρόσωπο τοῦ βασιλιά Ἡρώδη. Ἔπειτα παρελαύνει ὁλόκληρη στρατιά ἐχθρῶν μέσα στήν ἱστορία. Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, οἱ διῶκτες Ρωμαῖοι  αὐτοκράτορες,  οἱ αἱρετικοί ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἐξουθενώνουν, ἐκμεταλλεύονται καί σκοτώνουν τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο. Οἱ ἄνθρωποι τῆς βίας, τῶν πολέμων, τῆς σκοπιμότητος, τῶν ἁμαρτωλῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων, τῆς καταπατήσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, τῆς χρησιμοποιήσεως κάθε μέσου ἔναντι παντός τιμήματος πρός ἴδιον ὄφελος. Ἐχθροί ὅμως καί διῶκτες τοῦ "Παιδίου" τῆς Βηθλεέμ εἶναι δυνατόν νά γίνουμε ἀσυνείδητα καί ἐμεῖς, ὅταν μέσα μας διαμορφώνουμε μία ἀποψη γιά τόν Χριστό διαφορετική ἀπό αὐτήν πού εἶναι στήν πραγματικότητα, ὅταν τόν κλείνουμε στούς Ναούς καί δέν τοῦ ἐπιτρέπουμε νά ζῇ καθημερινά μαζί μας καί στήν κοινωνία μας καί ὅταν ζοῦμε  μή κάνοντας ὑπακοή στό θέλημά Του, σάν νά μήν ἔχει ἀκόμη γεννηθεῖ καί νά μή μᾶς εἶχε ἀποκαλύψει τήν ἀλήθεια.

 

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,

 

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. Αὐτό τό Παιδίον εἶναι ὁ Σωτῆράς μας, ὅπως διεκήρυξε ὁ Ἄγγελος. Σάν Σωτῆρά μας νά τόν προσκυνήσουμε. Σάν Σωτῆρά μας νά τόν ἀγαπήσουμε. Σάν Σωτῆρά μας νά τόν δεχθοῦμε. Σάν Σωτῆρά μας νά τόν ἀφήνουμε νά ἀναπαύεται παντοτινά στίς καρδιές μας.

 

Καλά καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

Μέ ἔνθερμες πατρικές εὐχές

 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

+ Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας