Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2010

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 29ῃ Μαρτίου 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 391

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,

Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Χριστός Ἀνέστη!

Μέσα σέ ἕναν κόσμο πού μόνο μηνύματα ταραχῆς καί κρίσεων προβάλλει, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας νά γεμίσει τίς καρδιές μας μέ φῶς καί ἐλπίδα: «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», τονίζει ὁ Κατηχητικός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀναγινώσκεται στό τέλος τῆς Ἀναστάσιμης Ἀκολουθίας.

«Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται». Ἐδῶ δέν ὑπάρχει μία ἐπαγγελία μελλοντικῶν ὑποσχέσεων, ἀλλά μία σαφής διατύπωση τοῦ μοναδικοῦ πολιτεύματος, πού ἤδη λειτουργεῖ μέσα στή ζωή μας καί λειτουργεῖ γιά τή ζωή μας. Πρόκειται γιά τό πολίτευμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ.

Ὅταν λέμε πολίτευμα ἐννοοῦμε ἕναν τρόπο ζωῆς. «Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς;» ἴσως ρωτήσει κάποιος, πού δέν θά ἐπιθυμοῦσε νά εἶναι προσωρινός πανηγυριστής, ἀλλά βιωματικός καί μόνιμος Ἀναστάσιμος συνεορταστής αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς.

Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται μέσα ἀπό τίς μαρτυρίες τῆς ζωῆς ὅλων ἐκείνων πού ἔκαναν τήν Ἀνάσταση ἀνάσα τους καί κτύπο τῆς καρδιᾶς τους.

«Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος». Αὐτό εἶναι τό καίριο σημεῖο τούτου τοῦ πολιτεύματος, ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου. Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει τέλος, οἱ προοπτικές τῆς ζωῆς μας ἀποκτοῦν ἄλλη ποιότητα.

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν». Οἱ κατακτήσεις τῆς ἀνθρώπινης κενοδοξίας, οἱ φιλοδοξίες γιά μιά θέση κάτω ἀπό τόν ἥλιο, ἡ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τῆς κοινωνικῆς καταξίωσης, δέν ἐξαντλοῦν πλέον τήν ἐπίγεια ζωή μας.

«Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως». Τά γεγονότα τῆς ζωῆς ἀντιμετωπίζονται πλέον με ἄλλο τρόπο. Ὁ βιωματικός καί μόνιμος Ἀναστάσιμος συνεορταστής τοῦ Χριστοῦ βλέπει μέ ἄλλη ματιά καί δίνει ἄλλες ἀπαντήσεις στίς καθημερινές προκλήσεις τοῦ κόσμου. «Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν».

Ἡ Ἀνάσταση δίνει ἄλλες δυνατότητες στά καθημερινά μικρά λεπτά τῆς ζωῆς μας. «Τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες».

Δέν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε μορφή κρίσεως, πού νά ἔχει τή δύναμη νά λυγίσει αὐτούς πού σήμερα ἀποφασίζουν νά κάνουν τήν Ἀνάσταση τρόπο ζωῆς τους. Αὐτοί εἶναι πού περιγράφονται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰδού ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καί μή θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεί δέ χαίροντες, ὡς πτωχοί πολλούς δέ πλουτίζοντες».

Ὅποιος εἶναι εὐσεβής καί φιλόθεος, μπορεῖ νά ἀπολαύσει ἀπό τώρα τό λαμπρό αὐτό πανηγύρι, μιᾶς μόνιμης Ἀναστημένης ζωῆς. Ἐάν ἀνταποκριθεῖ τώρα στό κάλεσμα, θά πάρει ἀπό τώρα τήν χαρά τοῦ συνοδοιπόρου τοῦ Χριστοῦ, στόν μακρύ δρόμο τῆς νοητῆς Ἐμμαούς, τῆς ζωῆς μας. Ἐάν κάποιος ἔχασε τά χρόνια του σέ λάθος μονοπάτια, χωρίς τόν Χριστό, προσπαθώντας νά ἀναλύσει τίς κρίσεις τοῦ κόσμου καί νά βρεῖ λύσεις γιά τίς τραγῳδίες του, μπορεῖ κι αὐτός νά ἔλθει, ἔστω τώρα καί καθυστερημένος.

Ὁ δεσπόζων τῶν πάντων Χριστός εἶναι φιλότιμος καί θά τόν δεχθεῖ, ὅπως καί τόν πρῶτο, καί τήν πράξη του θά τιμήσει καί τήν πρόθεσή του θά ἐπαινέσει.

Στό πολίτευμα αὐτό τῆς Ἀναστάσεως κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἀποκτήσει δύναμη πάνω στόν κόσμο μέ τά πλούτη του, καί οὔτε κανείς θά περιφρονηθεῖ λόγῳ τῆς φτώχειας του. Ὅλοι θά ἀπολαύσουν τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ. «Μηδείς θρηνείτω πενίαν, ἐφάνη γάρ ἡ κοινή βασιλεία».

«Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται» «Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει: «Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τήν Ἀνάσταση, ὅταν βλέπει τούς χριστιανούς νά πεθαίνουν καί νά ἀνίστανται κάθε μέρα».

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὔχομαι ἐκ βαθέων πρός ὅλους σας, νά «εὐφρανθῶμεν ἐνθέως»... «Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον», μέσα στό Ἀναστάσιμο πανηγύρι τῆς ἀνεκλαλήτου ἀγάπης, τοῦ νικήσαντος τόν θάνατο Κυρίου μας.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας