Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

 

 

 

ΚΑΡΥΑΙ Τῌ 3ῃ/16ῃ Μαρτίου 2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/463  
    Ἐξοχώτατον

Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν

Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως

κύριον Γεώργιον Κατρούγκαλον

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15

106 74

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

                                            Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμματος ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν τὰς ἐνθέρμους εὐχὰς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων Σας.

Πληροφορηθέντες τὴν πρόθεσιν τῆς κυβερνήσεως διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῆς ἠλεκτρονικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ διακηρυσσόμενον στόχον τὴν πάταξιν τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν τὴν ἀνησυχίαν ἡμῶν διὰ τὸν ἀπειλούμενον ἔλεγχον εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὴν δυνατότητα παραβιάσεως καὶ προσβολῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ᾽ὄψιν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ὑποβαθμίζει τὴν προσωπικότητα τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ταύτισίν των μὲ ἕνα ἀριθμὸν τοῦ συστήματος διακυβερνήσεως καὶ οὐσιαστικῶς προσβάλλει τὴν θεόσδοτον ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενοι τὸν ἄνωθεν φωτισμὸν καὶ σκέπην τῆς Κυρίας Θεοτόκου, καὶ ἐλπίζοντες ὅτι ἡ ἔντιμος Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἀναθεωρήσῃ τὴν ἔκδοσιν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς.

 

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι

τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

 


Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας