Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ «ΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ»

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 964

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Μαρτίου 2016

 

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

ΘΕΜΑ: «Περί Φωτισμένων καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν»

 

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 1ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρία Αὐτῆς καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 2361/1983 Ἐγκυκλίου Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώση ὑμᾶς ὅτι :

Εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί εἰς τήν ἀλλοδαπήν, ἐμφανίζονται κατά καιρούς κινήσεις καί πρόσωπα δῆθεν «ὁραματιστριῶν-φωτισμένων», αἱ ὁποῖαι κάνουν λόγον διά νεωτέρας «ἀποκαλύψεις», προερχομένας δῆθεν ἀπό τόν Ἴδιον τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἤ τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί τούς Ἁγίους Ἀγγέλους, ὡς φερ᾿ εἰπεῖν, αἱ «Ἀπολυτρωτικαί Σχολαί» ἤ «Τριαδικαί Σχολαί» ἤ ἡ «Σχολή Παντανάσσης», αἱ ὁποῖαι ἐρείδονται εἰς τό πρόσωπον τῆς Κωνσταντίνας Ζολώτα.

Παρά τήν εὐσεβοφάνειά των καί τήν σχέσιν των μέ τήν Ἐκκλησίαν, πολλάκις διατυπώνουν διδασκαλίας μέ περιεχόμενον κακόδοξον. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὑποβαθμίζουν τούς φορεῖς τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, Ἁγίαν Γραφήν καί Ἱεράν Παράδοσιν, θεωροῦσαι ὡς κανόνα ζωῆς καί λόγου τάς ἐκ τῶν «ὁραμάτων» πληροφορίας των καί προβάλλουσαι τάς διδασκαλίας των δι᾿ ἐντύπων ἤ βιβλίων, ὅπως τά «Εὐφρόσυνα», «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός» κ.ἄ.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ἵνα συστήση εὐσεβάστως πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας, τούς Ἱερεῖς καί τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς ὅπως ἀπέχουν ἀπό τούς κύκλους καί τάς «Σχολᾶς» τούτων καί μή ἐνθαρρύνουν ἤ ὑποστηρίζουν παρομοίας κινήσεις.

 

 

Ἐντολή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

 

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας