Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΞΑΡΧΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 1562

 

Πρός

τόν Ἀποστολικόν Ἔξαρχον

τῶν Ἑλληνορρύθμων Καθολικῶν Ἑλλάδος

κ. Δημήτριον Σαλάχαν

 

Ἀγαπητέ,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»!

Πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἐπληροφορήθην τό περιεχόμενον τῆς ὑμετέρας ὁμιλίας, κατά τήν χειροτονίαν - ἐνθρόνισιν ὑμῶν, ὡς Ἐπισκόπου τῶν Ἑλληνορρύθμων Καθολικῶν Ἑλλάδος. Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν, Σᾶς γράφω τάς προσωπικάς μου σκέψεις, μέ τήν παρρησίαν ἑνός Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου τῆς καθ᾿ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, γεννηθέντος μάλιστα ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου καί ἀνατραφέντος καί ζήσαντος ἐν τῇ γενετείρᾳ νήσῳ, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ κύκλου τῆς δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ φημισμένῳ τῆς Σύρου Γυμνασίῳ.

Ἡ ὁμιλία σας ἐκτενής, ἀπευθύνεται πρός τό ποίμνιον «μιᾶς μικρῆς σέ ἀριθμό ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας πιστῶν, στήν Ἀθήνα καί στά Γιαννιτσά». Οἱ πιστοί αὐτοί εὑρίσκονται, κατά τόν λόγον σας, «ἐξ ὁλοκλήρου ἑνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης», ἀλλά «ἀνήκουν στήν ἀνατολική βυζαντινή παράδοση». Καί συνεχίζετε, τονίζων ὅτι «ἡ διπλή αὐτή ἐκκλησιαστική τους ταυτότητα, ὡς Καθολικῶν καί Ἀνατολικῶν, ἐν πλήρει κοινωνία μέ τήν Ἀποστολική Ἕδρα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καί τόν προκαθήμενό της, τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης, καί συγχρόνως πιστοί στίς ἱερές πατερικές παραδόσεις, τόν θεολογικό πλοῦτο καί τή θεία Λατρεία τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς, ἐμπλουτίζει αὐτήν τήν ἴδια τήν Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ‒ ἡ ὁποία σχεδόν στό σύνολό της ἀνήκει ἱστορικά στή δυτική λατινική παράδοση ‒ καί ἐκφράζει τήν “συγκληρονομία”, τήν κοινωνία καί ἑνότητα στούς κόλπους τῆς ἴδιας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας».

Τό πνεῦμα αὐτό, διαχεόμενον εἰς πολλάς ἀκόμη παραγράφους τῆς ὁμιλίας σας, διανθίζεται ἀπό τήν θέσιν ὅτι «ἑνωτικό εἶναι τό ὅραμα καί τό φρόνημά μας καί ὄχι “οὐνιτικό”», καί συνοδεύεται ἀπό τήν παράκλησίν σας «μή μέ θεωρεῖτε “οὐνίτη”, ἀλλά ἑνωτικό ἱεράρχη», καταδικάζοντες προσέτι «κατηγορηματικά κάθε ἐνέργεια προσηλυτισμοῦ ἀπό ὁπουδήποτε καί ἄν προέρχεται».

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀνωτέρω θέσεών σας, ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς ὑποβάλλω μερικάς ἐρωτήσεις, πηγαζούσας ὑπό τῶν ἡμετέρων βιωμάτων ἐκ τῆς μακρᾶς βιωτῆς μου ἐν Σύρῳ καί τῆς γνώσεως τοῦ τρόπου συνυπάρξεως Ὀρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐκφραζούσας προσωπικάς, βεβαίως, ἀνησυχίας:

Κατά πόσον ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς σας Κοινότητος προκαλεῖ σύγχυσιν μεταξύ τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τάς πολυπληθεῖς ἀστικάς κοινωνίας τῶν δύο πόλεων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν πυκνοκατῳκημένην περιοχήν τῶν Πατησίων, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, ὅπου πλεῖστοι Ὀρθόδοξοι προσέρχονται, μή γνωρίζοντες τό ὑποκρυπτόμενον, κάτωθεν τῆς Ὀρθοδόξου ὄψεως, πραγματικόν Ἐκκλησιολογικόν καί Θεολογικόν ὑπόβαθρον;

Διατί πρέπει νά ἐνδύησθε ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, νά ἀνεγείρητε Ναούς Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, νά τελῆτε τάς Ἱεράς ἀκολουθίας κατά τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, νά χρησιμοποιῆτε κυρίως Λειτουργικά Βιβλία ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Αὐτό δέν εἶναι ἡ Οὐνία; Ἐσεῖς δέν εἶσθε ἕνας Ἐπίσκοπος Οὐνίτης; Τί σημαίνει «Ἑνωτικός Ἱεράρχης»;

Ποία ἡ ἀναγκαιότης νά παρίσταται Οὐνίτης εἰς τούς Θεολογικούς Διαλόγους μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ὁμολογίας; Οὕτω θά εὐδοκιμήσῃ ἡ Ἑνότης; Μήπως θά ἦτο μία ἐνδειξις καλῆς θελήσεως ἐκ μέρους τοῦ Πάπα, διά τήν πρόοδον τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, νά μή ὁρίζῃ πλέον Ἐπίσκοπον Οὐνίτην - Ἀποστολικόν Ἔξαρχον τῶν Ἐλληνορρύθμων Καθολικῶν τῆς Ἑλλάδος; Διατί αὕτη ἡ ἐμμονή τοῦ Πάπα διά τήν Οὐνίαν;

Δύνασθε νά ὑπολογίσητε τόν μικρόν ἀριθμόν τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος τῶν Ἑλληνορρύθμων Καθολικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί νά δικαιολογήσητε διά ποῖον λόγον εἶναι ἀπαραίτητον νά ἐπιλέγηται καί νά ἐγκαθίσταται Οὐνίτης Ἐπίσκοπος εἰς τήν Ἑλλάδα;

Ἐφ᾿ ὅσον ἡ Κοινότητά σας εἶναι ὀλιγάριθμος, ἔστω καί μέ τάς ἐσχάτως προσαυξηθείσας τεχνηέντως ὁμάδας πιστῶν, διατί δέν δύνανται οὖτοι νά ἐξυπηρετηθοῦν ποιμαντικῶς ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ὁμολογίας τῆς Ἑλλάδος; Διατί δέν εἶναι δυνατόν νά διαποιμανθοῦν οὗτοι ὑπό Ἐπισκόπων Ρωμαιοκαθολικῶν, τῶν συνδεδεμένων ἐμφανῶς καί πασιδήλως μέ τό Βατικανόν, ἱεροφορούντων κατά τήν λατινικήν παράδοσιν, ὡς οἱ παραστάντες εἰς τήν χειροτονίαν ὑμῶν (καθώς ἐμφαίνεται καί εἰς τάς σχετικάς φωτογραφίας), καί τοιουτοτρόπως νά γνωρίσουν τά μέλη τῆς Κοινότητός Σας τόν Ἰησοῦν Χριστόν;

Ἐνθυμούμενος ἀκόμη τήν πρό εἰκοσαετίας ἄριστον νοσηλείαν τῆς ἀειμνήστου μητρός μου εἰς τό Νοσοκομεῖον «Παμμακάριστος», σπιλώνει τήν εἰκόνα τῆς μνήμης μου ἡ ἐρώτησις τοῦ ὀρθοδόξου κατά τήν ἐμφάνισιν, ἀλλά λατίνου κατά τό δόγμα, ἱερέως τοῦ Νοσοκομείου «μήπως θέλετε νά σᾶς κοινωνήσω;». Παρά τό γεγονός ὅτι, τότε, ἡ θεολογική κατάρτισις καί ἐγρήγορσις τῆς μητρός μου τοῦ ἔδωκεν τήν ἀπάντησιν «ὄχι, εὐχαριστῶ, ἔχω υἱόν κληρικόν καί ὁ ἴδιος θά μεριμνήσῃ νά κοινωνήσω ὀρθοδόξως», ἐρωτῶμεν ἐάν συνεχίζηται ἡ ἰδία τακτική εἰς τόν εὐαίσθητον χῶρον τοῦ πόνου καί τῆς παρηγορίας. Εἰς ἕτερα Νοσοκομεῖα, τί πράττετε;

Ποῖον, ἆρά γε, ἦτο τό κίνητρον καί ὁ στόχος τῆς τελέσεως, κατά τό Ὀρθόδοξον Τυπικόν καί εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, «Τρισαγίου» ὑπό τῶν ἱεροφορούντων ὀρθόδοξον περιβολήν Οὐνιτῶν κληρικῶν, Ἐπισκόπων καί πρεσβυτέρων, κατά τήν κηδείαν εἰς τήν Ρώμην τοῦ τελευταίου ἀποθανόντος Πάπα;

Τά ἀνωτέρω δεδομένα δημιουργοῦν τήν ἐντύπωσιν, εἰς πλῆθος νοημόνων καί ἐχεφρόνων ἀνθρώπων, ὅτι ἀποτελοῦν κινήσεις προσηλυτισμοῦ καί ἐπιδιώξεως ὑφαρπαγῆς, διά δολίων μέσων, τῶν ψυχῶν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἡμεῖς εὐχόμεθα νά μή ἀνταποκρίνωνται εἰς τήν πραγματικότητα τά προαναγραφέντα. Διό καί ἐλπίζομεν, αἱ ἀναγραφόμεναι εἰλικρινεῖς προθέσεις σας νά εἶναι ὄντως εἰλικρινεῖς καί νά μή ὑποκρύπτουν οἱονδήποτε δόλον, προσβάλλουσαι καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον τήν τοῦ Χριστοῦ «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».

 

Μετ᾿ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ,

 

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας