Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ

 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου

 

Μετ᾿ ἐκπλήξεως καί ἀπορίας ἀνεγνώσαμεν εἰς δημοσίευμα ἐφημερίδος (Σαμιακόν Βῆμα, φύλλον 30ῆς Αὐγούστου 2010) ὅτι ἡ ἔκδοσις τῶν Ὑμνολογημάτων τῶν Ἁγίων Φανέντων, ἤτοι τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῶν Κεφαλλήνων Ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος, ὅπως καί τῶν Ἐγκωμίων Αὐτῶν, ἐγένετο ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας «στήν ἴδια πλανεμένη γραμμή τῆς μονοδιάστατης σύνδεσης τῶν Ἁγίων μας μέ τήν Κεφαλονιά» καί ὅτι «ἡ μόνη σχέση» τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «μέ τό ὅλο ζήτημα», «είναι ἡ συγγενική σχέση τοῦ Μητροπολίτου μέ τόν ἱερέα πού ἀνακίνησε τό ὅλο θέμα»!

Ἐνοχλημένος ἀπό τήν εὐπρόσωπον ὑμνογραφικήν ταύτην ἔκδοσιν ὁ τήν λαογραφίαν διδάσκων εἰς τό Πανεπιστήμιον Θράκης συντάκτης τοῦ ἄρθρου κ. Μ. Γ. Βαρβούνης, δίχως νά ἔχη ἀναγνώσει τόν πρόλογον τοῦ Ἁγιολογικοῦ τεύχους – ὁπότε θά εἶχε μάθει τό «διατί» τῆς ἐκδόσεως – ἐπιχειρεῖ νά συνδέσῃ τοῦτο μέ δῆθεν συγγενικήν ἐξυπηρέτησιν καί συναλλαγήν. Αὐτοαναγορεύεται οὕτως εἰς θεράποντα τῆς ἐραλδικῆς καί γενεαλογικῆς Ἐπιστήμης καί ἀποδύεται, ἐν προκειμένῳ, εἰς τήν διασποράν ψευδῶν εἰδήσεων, προκειμένου νά ἀποπροσανατολίση τόν ἀναγνώστην τόν μή δυνάμενον, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀμέσου διασταυρώσεως τῶν παρεχομένων εἰδήσεων. Ἐξ ὅσων πατρογονικῶς ἐξ Ἑρμουπόλεως Σύρου γνωρίζομεν, ὁ συγγενικός ἡμῶν κύκλος, τόσον ἐκ τῆς ἐκ τοῦ πατρός ἡμῶν οἰκογενείας Τσαούσογλου, ὅσον καί ἐκ τῆς ἐκ τῆς μητρός ἡμῶν οἰκογενείας Γρυμάνη, οὐδόλως συνδέεται συγγενικῶς μέ τόν ἐκ Κεφαλληνίας καταγόμενον Πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Ἀντζουλᾶτον, κληρικόν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης, τόν καί ἐρευνητήν τῶν Ἁγίων Φανέντων.

Ὅμως τό θέμα εἶναι βαθύτερον καί σοβαρώτερον. Ὡς ἐκ τοῦ συνόλου ἄρθρου διεπιστώσαμεν, σκοπός τῆς ἀναγραφείσης ἀναληθοῦς καί ἀνυποστάτου πληροφορίας, ἦτο ἡ ὑποβάθμισις τῆς ζώσης καί λειτουργικῆς σχέσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως μετά τῶν Τριῶν Κεφαλλήνων Ἁγίων. Ἐπειδή δέ, ἡ διαστρέβλωσις τῆς Ἀληθείας ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς αὐθαδείας καί τό θέμα δέν ἐξαντλεῖται «ἐπί προσωπικοῦ», ἀλλά κατηγορεῖται ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας διά «πλανεμένην γραμμήν», χάριν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί δή τῆς Ἁγιολογίας, καταθέτομεν τά ἀκόλουθα, διά νά τά μελετήσουν ὄχι μόνον οἱ ἀναγνῶσται τοῦ «Σαμιακοῦ Βήματος», ἀλλά καί ὁ τό ὑπερφίαλον ἄρθρον ὑπογράψας, ἐπιφυλασσόμενοι διά πᾶσαν περαιτέρω ἐνέργειαν.

Τήν ἁγιολογικήν περί τῶν Ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος ἔρευναν ἐπληροφορήθημεν ἅμα τῇ χειροτονία ἡμῶν εἰς Ἐπίσκοπον, ὅτε ὁ π. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος ἐνημέρωσεν ἡμᾶς ἐκτενῶς καί ἐπισταμένως διά τήν ἁγιολογικήν αὐτοῦ ἔρευναν, ἐν Ἑλλάδι καί τῇ ἀλλοδαπῇ καί διά τήν πορείαν αὐτῆς. Ἀργότερον, ἐνεχείρισεν ἡμῖν τήν ἀνακοίνωσιν «Ἅγιοι τῆς Κεφαλονιᾶς στή Βενετία», ἔνθα μετεφέροντο πληροφορίαι περί τοῦ Συναξαρίου τῶν Τριῶν Ἁγίων καί τῶν ἱερῶν αὐτῶν Λειψάνων, καί ἔθεσεν ἐπίσης εἰς γνῶσιν ἡμῶν, τήν μελέτην «Δύο Συναξάρια τοῦ 14ου αἰώνα γιά τήν Κεφαλονιά». Ἀλλά καί τήν σπουδαίαν ἁγιολογικήν πραγματείαν τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς ἐφημερίου, «Ἅγιοι Φανέντες, οἱ Ὁμολογητές Ἅγιοι τῆς Κεφαλονιᾶς Γρηγόριος, Θεόδωρος, Λέων» διεβιβάσαμεν ἁρμοδίως πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά Σεπτέμβριον 2005, διά νά ἀκολουθήση ἡ πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτο-πρεσβύτερον Συνοδική ἐπευλογία τοῦ καμάτου καί τῶν καρπῶν τῶν πολυετῶν ἐρευνῶν αὐτοῦ. Εἴχομεν ἀναγνώσει ἐπίσης, εἰς τό περιοδικόν «Ἐφημέριος», τά σχετικά ἄρθρα «Ἔνταξη ἁγίων τῆς Κεφαλληνίας στό Σαμιακό Ἁγιολόγιο» (Φεβρουάριος 2005) καί «Ἰχνηλατώντας τό συναξάρι τῶν ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος» (Μάιος 2006), τό δεύτερον συνταχθέν ἐξ ἀφορμῆς διατυπώσεως καινοφανοῦς θεωρίας ὑπό τοῦ προμνημονευθέντος Σαμίου πανεπιστημιακοῦ λαογράφου.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐξάγεται ἀβιάστως ὅτι εἴμεθα γνῶσται, ἐκ τοῦ σύνεγγυς, τῆς διαρκοῦς περί τῶν Τριῶν Ἁγίων ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καί τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, ὅπως καί τῆς Σαμιακῆς περί τοῦ θέματος φιλολογίας. Τοιουτοτρόπως, οὐδεμίαν πλάνην ἀκολουθήσαμεν. Ἐν πλήρει γνώσει τῆς μιᾶς καί μόνης ἀληθείας καί τῶν ἐπ᾿ αὐτῇ ἑδραζομένων ἐν Κεφαλληνίᾳ δεδομένων, μετά πολλῆς χαρᾶς καθιερώσαμεν ἀπό τοῦ ἔτους 2006 πανηγυρικόν ἑορτασμόν τῶν Ἁγίων Φανέντων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Καβουρίου, ὡς δευτέραν πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἔνθα πλῆθος χριστιανῶν καί δή Κεφαλλήνων κατ᾿ ἔτος τιμᾶ τούς Ἁγίους Γρηγόριον, Θεόδωρον καί Λέοντα, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ἡμέρα μνήμης Αὐτῶν ἀπό παλαιοτάτων χρόνων.

Καί ἐνῶ αὐτά συνέβαινον ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει, τόν Ἰανουάριον τοῦ 2009 ἠξιώθημεν, κατόπιν σχετικῆς εὐλογίας τοῦ πολιοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνος, ὅπως μεταβῶμεν ἐν Βενετίᾳ, συνοδεύοντες ὡς ἁπλοῖ προσκυνηταί τήν ἐρευνητικήν ὁμάδα, ἥτις ἐπραγματοποίησεν τήν διαδικασίαν ἀναγνωρίσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν τριῶν Ἁγίων ἐν τῷ Ἱστορικῷ Ναῷ τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου. Ἐπί τετραήμερον ἐβιώσαμεν ἐν Βενετίᾳ τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί ἐλάβομεν πλείστην εὐλογίαν παρά τῶν Τριῶν Ἁγίων, προσκυνήσαντες Αὐτῶν τά χαριτόβρυτα Λείψανα. Τά δωρηθέντα παρά τοῦ Καρδιναλίου Ἱερά Λείψανα ἐκομίσαμεν ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει καί ἐφιλοξενήσαμεν, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης, ἐπί τρίμηνον, ἕως τήν 2αν Μαΐου 2009, ὅτε ἐπί κεφαλῆς πλήθους χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, μετέβημεν ἐν Σάμῃ, λαβόντες μέρος εἰς τήν πανεπίσημον Αὐτῶν ὑποδοχήν ἐν Κεφαλληνίᾳ.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἡ ἔκδοσις τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καί τῶν Ἐγκωμίων τῶν Τριῶν Ἁγίων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας ἀποτελεῖ ἐλάχιστον δεῖγμα σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τήν Ἱεράν τῶν Ἁγίων Φανέντων μνήμην καί ἀντίδωρον πνευματικόν, διά τάς πολλάς δωρεάς καί εὐλογίας Αὐτῶν πρός τήν Ἱεράν ἡμῶν Μητρόπολιν, ἰδιαιτέρως δέ πρός τήν ἡμετέραν ἐλαχιστότητα. Διά τοῦτο, ἡ ἀνερυθρίαστος θέσις τοῦ ὑπογράψαντος τό σχολιαζόμενον ἄρθρον, ὅτι ἡ Ἀκολουθία ἐξεδόθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας «στήν ἴδια πλανεμένη γραμμή, τῆς μονοδιάστατης σύνδεσης τῶν Ἁγίων μας μέ τήν Κεφαλονιά», δύναται νά χαρακτηρισθῆ ὡς ὕβρις κατά τῆς Ἀληθείας καί προσβολή κατά τῆς Ἱστορίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἐπειδή δέ ὁ πάνσοφος λαός μας λέγει «ἤ στραβός εἶν᾿ ὁ γιαλός, ἤ στραβά ἁρμενίζουμε», θά πρέπει οἱ τήν Σαμιακήν τοπικήν Ἁγιολογίαν ἀναμοχλεύοντες νά κατανοήσουν τάς ἀστόχους προσεγγίσεις τοῦ παρελθόντος καί νά ἐντρυφήσουν εἰς τά Ἁγιολογικά κείμενα δίχως σωβινισμόν καί προκαταλήψεις, ὥστε νά ἀποδίδουν αὐτά μετ᾿ ἀκριβείας. Εἰδ᾿ ἄλλως θά ἀνακοινώνωνται καί ἄλλαι ἀνυπόστατοι συγγενικαί σχέσεις καί θά ἐξακολουθοῦν νά δημοσιεύωνται νέαι ἀναπόδεικτοι θεωρίαι, πλήττουσαι τοιουτοτρόπως τούς ὑπογράφοντας, ἀλλά καί τούς ἀκουσίως ἤ ἐκουσίως ἐνστερνιζομένους, καλλιεργοῦντας καί διαδίδοντας ταύτας, ἐν τῷ Χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας