Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ - ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 1719

 

Πρός

ἅπαντα τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς ἐν Ἑλλάδι Ρωμαιοκαθολικῆς Ὁμολογίας

 

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»!

Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ καί ἐν πνεύματι ἀληθείας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς χειροτονίας - ἐνθρονίσεως νέου Ἐπισκόπου τῶν Ἑλληνορρύθμων Καθολικῶν Ἑλλάδος, κοινοποιεῖται Ὑμῖν ἡμετέρα ἐπιστολή πρός τόν ἐν λόγῳ Οὐνίτην Ἐπίσκοπον, εἰς τήν ὁποίαν ἐκθέτομεν, μέ τήν παρρησίαν ἑνός Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου τῆς καθ᾿ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, σκέψεις προσωπικάς. Εἰς τήν ἀποστολήν ταύτην προέβημεν, αἰσθανόμενοι τοῦτο ὡς χρέος ἔναντι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί ἔχοντες τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Οὐνία, ἡ εὐστόχως ἀποκληθεῖσα «λῦκος ὑπό δοράν προβάτου», εἶναι τό μέγιστον ἐμπόδιον διά τόν εἰρηνικόν Θεολογικόν Διάλογον μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν.

Ἐπισημαίνομεν ὅτι θά ἦτο μία ἔνδειξις καλῆς θελήσεως ἐκ μέρους τοῦ Πάπα, διά τήν πρόοδον τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, νά μή ὁρίζῃ πλέον Ἐπίσκοπον Οὐνίτην - Ἀποστολικόν Ἔξαρχον τῶν Ἐλληνορρύθμων Καθολικῶν τῆς Ἑλλάδος. Ἀπορίας (;) ἀξιον τό διατί αὕτη ἡ ἐμμονή τοῦ Πάπα, διά τήν Οὐνίαν; Οὕτω θά εὐδοκιμήσῃ ἡ Ἑνότης; Ἐφ᾿ ὅσον ἡ Οὐνία παρακωλύει τήν εἰρηνευτικήν πορείαν πρός Ἕνωσιν, ἐρωτῶμεν: Διατί ὁ Πάπας δέν καταργεῖ τελείως τήν Οὐνίαν εἰς ὅλας τάς Ἀνατολικάς Ἐκκλησίας;

Εὐχόμενοι ἐκ βάθους καρδίας, ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά φωταγωγῇ τήν ζωήν Σας, διατελοῦμεν,

 

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας