Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΟΜΙΛΙΑ - Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

  
 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ.

Συνεχίζουμε τήν πορεία μας πρός τό Πάσχα, πού σημαίνει τό πέρασμά μας πρός τήν σωτηρία, μέ τόν τρόπο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων πού ὥρισε ἡ Ἐκκλησία μας διά τῶν Ἁγίων Πατέρων Της.

Ἡ Θεοτόκος εἶναι Ἐκείνη πού προσεύχεται γιά μᾶς, ὥστε νά μπορέσουμε νά φτάσουμε στό τέλος τῆς πορείας μας. Καί μεῖς μέ τήν ἱερή Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν κάθε Παρασκευή, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φέρνουμε στή μνήμη μας ἕνα γεγονός τῆς ζωῆς Της καί Τήν τιμοῦμε καί Τήν μακαρίζουμε. Ὅταν ὅμως μιλοῦμε γιά τήν Θεοτόκο, μιλοῦμε ἀκριβῶς γιά τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού πάντοτε τιμᾶται μαζί μέ τόν Υἱό Της, τόν Κύριό μας, Ἰησοῦν Χριστό. Γι᾿ αὐτό ἀκούσαμε τόν Ὑμνογράφο, ἀναφερόμενο στήν προσκύνηση τῶν Ποιμένων, νά μιλᾶ καί νά ψάλλῃ συγχρόνως γιά τόν Χριστό καί γιά τήν Θεοτόκο, ὡς ἑξῆς:

«Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ Παρουσίαν. Καί δραμόντες ὡς πρός ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον, ὡς ἀμνόν ἄμωμον ἐν τῇ γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ἥν ὑμνοῦντες εἶπον:».

Μέσα σέ λίγες λέξεις ὁ Ὑμνογράφος περιλαμβάνει ὅσα ὁ ἱερός Λουκᾶς λέγει γιά τήν προσκύνησι τῶν ποιμένων, ἀλλά καί θεολογεῖ πάνω σ᾿ αὐτό τό γεγονός.

Τό μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος στόν κόσμο ἔπρεπε νά μεταδοθεῖ στούς ἀνθρώπους. Καί οἱ Ἄγγελοι, πού ὅλο χαρά ἔψαλλαν γι᾿ αὐτό, τό μετέφεραν στούς πιό ἁπλούς καί ἀγαθούς ποιμένες τῆς περιοχῆς τῆς Βηθλεέμ.

Αὐτοί κατ᾿ ἀρχήν νόμισαν πώς γεννήθηκε ἕνας ἀκόμη ποιμένας. Ἴσως λιγάκι πιό φημισμένος ἀπ᾿ αὐτούς, ὥστε γι᾿ αὐτόν νά ψάλλουν οἱ Ἄγγελοι. Μές στήν ἁγνή καρδιά τους ὅμως, εἶδαν καί πληροφορήθηκαν, πώς Αὐτός πού γεννήθηκε, δέν ἦταν ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος. Εἶδαν πώς τελείωσαν πιά οἱ ἐπαγγελίες καί οἱ προφητεῖες, οἱ νόμοι καί οἱ Κριτές. Μά τελείωσαν καί οἱ ἐξιλαστήριες θυσίες, πού ἄφηναν ἀκάθαρτη τή συνείδηση. Καί ὅλα αὐτά, γιατί γεννήθηκε ὁ Ἄμωμος Ἀμνός, τοῦ Ὁποίου ἡ θυσία θά ἀντικαθιστοῦσε ὅλες τίς θυσίες, καί θά εἶχε ἀξία γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, γιατί ὁ Ἀμνός Αὐτός, ἦταν Υἱός Θεοῦ καί Υἱός ἀνθρώπου, Θεάνθρωπος.

Καί ἡ θαυμαστή αὐτή ἀποκάλυψη δέν ἔγινε στούς σοφούς τοῦ κόσμου τούτου, οὔτε στούς πλουσίους ἤ τούς ἔχοντες θέση ἀρχόντων στήν κοσμική καί ἱερατική ἐξουσία, ἀλλά στούς καθαρούς στήν καρδιά ποιμένες, πού πρόσμεναν μέ λαχτάρα τήν λύτρωσή τους. Καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ μυστικοῦ, τῆς ἀρχαίας βουλῆς τοῦ Θεοῦ δέν ἔγινε δι᾿ ἀνθρώπων, ἀλλά δι᾿ Ἀγγέλων. Καί ὅπως ὁ Θεός συγκατέβη καί ἔγινε ἄνθρωπος ἔτσι καί στούς ποιμένες ἀποκαλύφθηκε μέσῳ οἰκείων πρός αὐτούς καταστάσεων. Ὡς ποιμένες γνώριζαν τήν ποιμενική ζωή καί ἀναζήτησαν τόν Μοναδικόν Ποιμένα. Ὡς ποιμένες προβάτων ἀναγνώρισαν τόν Ἄμωμο Ἀμνό, ὡς βοσκοί εἶδαν τόν «βοσκηθέντα» στήν κοιλία τῆς Μαρίας. Μά πάνω ἀπ΄ ὅλα καί μέσα ἀπ΄ ὅλα, ἀναγνώρισαν τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν δικό τους Σωτῆρα, πού φανερώθηκε μέ τήν «ἔνσαρκο Παρουσία» Του. Καί καθώς βρισκόταν στούς κόλπους τῆς Μαρίας, Τόν προσκύνησαν. Ἔτσι προσκύνησαν μαζί καί τήν Μαρία, τήν ἁγνή κόρη, πού συνεργάσθηκε μέ τόν Πατέρα Θεό, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Κι ἀπηύθυναν πρός τήν Θεοτόκο, ὅπως θεολογικά περιγράφει ὁ Ὑμνογράφος, τά ἑξῆς λόγια:

«Χαῖρε, ἀμνοῦ καί ποιμένος μήτηρ, χαῖρε, αὐλή λογικῶν προβάτων».

Δηλαδή, ὁ Χριστός εἶναι συγχρόνως καί Ἀμνός καί Ποιμένας. Ὡς Ἀμνός προσφέρθηκε ἐθελουσίως καί θυσιάστηκε στόν Σταυρό καί τό θεῖο Αἷμα Του καθάρισε καί καθαρίζει ἀπό τόν ῥύπο τῆς ἁμαρτίας τούς ἀνθρώπους. Ἀλλά εἶναι συγχρόνως καί ποιμένας, πού συγκεντρώνει τά λογικά Του πρόβατα, τούς ἀνθρώπους, στή μία ποίμνη, τήν Ἐκκλησία, ἀπομακρύνοντάς τα ἀπό τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρείας, τῆς ἀγνωσίας καί τοῦ διαβόλου, καί ὁδηγῶντάς τα στούς λειμῶνες τῆς σωτηρίας.

Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ πρώτη μετά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, πού ἐκπληρώνει τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου. Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θεωθεῖ (τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν»), νά γίνει Θεός μέ τήν κοινωνία Του μέ τόν Θεό. Ὁ Πρῶτος ἄνθρωπος πού θεώνεται στή γῆ εἶναι ἡ Θεοτόκος, γιατί Αὐτή δέχεται τόν Θεό μέσα Της, κι ἀπ᾿ Αὐτήν σαρκώνεται. Γίνεται ἔτσι Αὐτή ἡ ἀρχή τῆς αὐλῆς, τῆς μάνδρας τῶν λογικῶν προβάτων, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας τῶν σεσωσμένων· τῆς Ἐκκλησίας πού κεφαλή Της εἶναι ὁ Χριστός καί μέλη Της οἱ ἄνθρωποι πού πιστεύουν σ᾿ Αὐτόν.

Ἀλήθεια, πώς τώρα ἐμεῖς πού πορευόμαστε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, γιά νά φτάσουμε στό Πάσχα, στή λύτρωσή μας, νά μήν ἀνυμνήσουμε, νά μήν χαιρετίσουμε καί νά μήν εὐχαριστήσουμε Αὐτήν πού δάνεισε τήν ἁγνή Της σάρκα καί τό Αἷμα Της στόν Θεό, γιά νά γίνει ἄνθρωπος γιά τήν δική μας σωτηρία;

Καί πῶς θά ἐπιτύχουμε αὐτή τήν σωτηρία; Ἄς θυμηθοῦμε τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παναγία μας, ὅταν τήν ῥώτησαν σέ ἕνα μεγάλο γεγονός (Γάμος ἐν Κανᾷ): «ὅ,τι ἄν λέγῃ ἡμῖν ποιήσατε», δηλαδή νά πράξετε, νά πράττετε, ὅ,τι σᾶς λέγει Υἱός μου, ἤτοι νά ἐφαρμόζετε τίς ἐντολές Του, πού βρίσκονται στό Εὐαγγέλιό Του. Ἰδού λοιπόν, τό μυστικό, γιά τήν σωτηρία σας.

Καλή δύναμι. Ἄς ἐντείνουμε τούς πνευματικούς ἀγῶνες ὅλοι μας, γιά τήν σωτηρία μας, ἰδιαίτερα τήν περίοδο, πού διανύουμε, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀμήν.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας

 

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας