Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

 

τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη,
δόκτορος Θεολογίας

 

Τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισσότερο ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος γιά «Νέα Ἐποχή». Ὅλο καί περισσότερο βλέπουμε νά χρησιμοποιεῖται τό οὐράνιο τόξο, ἡ πυραμίδα, ὁ ἀριθμός 666, ἡ πεντάλφα, ἀγαπημένα σύμβολα ὅλα αὐτά τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Ἀκοῦμε ἐπίσης νά γίνεται πολύς λόγος γιά «Παγκοσμιοποίηση» καί γιά μιά «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Μπαίνουμε λοιπόν σέ μιά χρυσή ἐποχή καθολικῆς εὐτυχίας, ἤ μήπως, ἄραγε, κάτι μᾶς κρύβουν;

 

1. Οἱ ρίζες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στήν ἀστρολογία καί τόν ἀποκρυφισμό

Ἡ λεγομένη Νέα Ἐποχή (Ν.Ἐ.) βασίζεται σέ μιά παλαιά σκέψη πού συναντᾶται σέ ἐξωχριστιανικές θρησκεῖες. Πρόκειται γιά μιά ἄποψη τῆς ἀστρολογίας, ὅτι δῆθεν κάθε 2000 χρόνια περίπου εἰσέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα σέ μιά Νέα Ἐποχή. Ἡ προηγούμενη ἦταν ‒ μᾶς λένε ‒ ἡ Ἐποχή τῶν Ἰχθύων, ἡ ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τώρα εἰσερχόμεθα ‒ λένε ‒ στή Ν.Ἐ., στήν Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, μιά χρυσή ἐποχή γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ὁ Χριστιανισμός θά τεθεῖ στό περιθώριο τῆς Ἱστορίας. Θά ἔρθουν νέες ἀλήθειες. Θά τίς φέρει ὁ «μεσσίας» ἤ «Χριστός» τῆς Ν.Ἐ., δηλαδή ὁ Ἀντίχριστος.

Καί μόνον αὐτά, βέβαια ἀρκοῦν γιά νά καταλάβει κανείς ὅτι ἡ λεγομένη Ν. Ἐποχή εἶναι ἀντίθετη καί ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη μας.

 

2. Τί εἶναι ἡ «Νέα Ἐποχή»;

Εἶναι ἕνα «ἀόρατο δίκτυο» παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων σ᾿ ὅλο τόν κόσμο. Ὀργανώσεις ἰνδουϊστικές, βουδιστικές, γκουρουϊστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρεῖες, «θετική σκέψη», μασωνία, θεοσοφία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, ἀστρολογία, ὑπνωτισμός, πνευματισμός, σουφισμός, «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», «πολεμικές τέχνες τῆς Ἀνατολῆς» κ.ἄ. Τόν σκληρό πυρῆνα τῆς Ν.Ἐ. ἀποτελοῦν ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτῆρος ὁμάδες, πού ἀποκρύπτουν τούς πραγματικούς των σκοπούς καί δροῦν πίσω ἀπό ἕνα παραπλανητικό προσωπεῖο.

Ὅλες αὐτές τίς ὀργανώσεις ἑνώνουν οἱ κοινοί στόχοι καί ἡ κοινή ἀντίληψη γιά τό Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, τήν ὁποία ἀντλοῦν ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες καί τόν ἀποκρυφισμό.

 

3. Τί πιστεύει ἡ «Νέα Ἐποχή»

Βασικά στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας τῆς Ν.Ἐ. εἶναι ἡ πίστη σέ ἀπρόσωπο Θεό, στό «νόμο» τοῦ κάρμα καί τῶν μετενσαρκώσεων, καί στή δυνατότητα τῆς μετεξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου σέ κατ᾿ οὐσίαν θεό μέ τίς δικές του μόνο δυνάμεις καί μέ τή βοήθεια καί χρήση τοῦ «διαλογισμοῦ». Κεντρική θέση στή διδασκαλία τῆς Ν.Ἐ. ἔχει ὁ ἀπόλυτος πανθεϊστικός μονισμός («Ἕν τό πᾶν» τῆς Θεοσοφίας ‒ «ὁλιστικό μοντέλο»). Πιστεύουν ἐπίσης ὅτι μέσα μας ἔχουμε «ἀπόκρυφες δυνάμεις» καί ὅτι ἡ Γῆ εἶναι ἐμψυχωμένη («Γαία»). Ὅλα αὐτά εἶναι ἐπιδράσεις τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν (βουδισμοῦ - ἰνδουϊσμοῦ) μέσω τῆς Μασονίας καί τῆς Θεοσοφίας.

Τό μήνυμά τους συνοψίζεται στό μεγάλο ἑωσφορικό ψέμα, ὅτι, δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση του Θεός καί δέν χρειάζεται τόν Θεό γιά νά σωθεῖ.

Τά μηνύματα τῆς Ν.Ἐ. καί κυρίως τό τρίπτυχο: σέξ, βία καί ἐξοικείωση μέ τή μαγεία καί τό δαιμονικό στοιχεῖο, διοχετεύονται κυρίως ἀπό τά Μ.Μ.Ε., τή μουσική (κυρίως ρόκ), τίς λεγόμενες πολεμικές τέχνες τῆς Ἀνατολῆς, τίς λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες, τά «παιδικά παιχνίδια» κ.ἄ.

Ἡ Ν.Ἐ. καλλιεργεῖ τή σύγχυση χρησιμοποιώντας ὅρους ὅπως Χριστός, προσευχή, ἀγάπη, ἐλευθερία, μέ ἄλλο νόημα ὅμως, καί μάλιστα πολλές φορές ἀντίστροφο αὐτοῦ πού δίνουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σ᾿ αὐτές τίς λέξεις.

 

4. Στόχοι τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Αὐτοί πού κατευθύνουν τήν κίνηση τῆς Ν.Ἐ. ἔχουν δύο βασικούς στόχους:

1) Τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς Νέας Τάξεως Πραγμάτων σέ πολιτικό - οικονομικό ἐπίπεδο, μέ κατάληξη τήν ἐπιβολή μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης μέ ἐπικεφαλῆς ἕναν παγκόσμιο κυβερνήτη (δικτάτορα), τόν ἀναμενόμενο ἀπό αὐτούς «μεσσία» τῆς Ν.Ἐ.

2) Τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς Νέας Τάξεως Πραγμάτων σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο. Δηλαδή τή δημιουργία μιᾶς νέας παγκόσμιας θρησκείας ἤ πανθρησκείας, ἡ ὁποία θά προκύψει ἀπό τήν συνένωση ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν. Γι᾿ αὐτό καί βλέπουμε νά βάζουν ὅλες τίς θρησκεῖες νά συζητοῦν μεταξύ τους γιά νά βροῦν αὐτά πού τούς «ἑνώνουν» (Διαχριστιανικός καί Διαθρησκειακός συγκρητισμός).

Καταλαβαίνει κανείς εὔκολα ὅτι πρόκειται γιά μιά δαιμονική ἐπιδίωξη.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός λέγει κατηγορηματικά: «Ἐγώ εἰμί ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή» (Ἰω. 14, 6).

Ἀντιθέτως, ἡ «Νέα Ἐποχή» ὑποστηρίζει ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι, ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν στήν ἀλήθεια. Ὅσοι ὑποστηρίζουν ‒ ὅπως π.χ. ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ‒ ὅτι μόνον ἡ δική τους πίστη εἶναι ἡ ἀληθινή καί σώζει τόν ἄνθρωπο, αὐτοί θεωροῦνται «κολλημένοι στήν παλιά ἐποχή». Θεωροῦνται ἐχθροί τῆς Ν.Ἐ. καί συκοφαντοῦνται ὡς φανατικοί, μισαλλόδοξοι, ρατσιστές, φονταμενταλιστές κ.ο.κ.

Ὁ Χριστός ‒ λένε οἱ κήρυκες τῆς Ν.Ἐ. ‒ ἦταν ἕνας ἀπό τούς πολλούς μύστες καί διδασκάλους τῆς ἀνθρωπότητος, ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πού μέ τίς δικές του δυνάμεις ἀνέβηκε ψηλά.

Ἀπ᾿ ὅσα εἴπαμε παραπάνω φαίνεται καθαρά ὁ ἀντιχριστιανικός χαρακτήρας τῆς Ν.Ἐ. Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ὁ βασικός στόχος τῆς Ν.Ἐ. εἶναι ἡ παγκόσμια κυριαρχία. Αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ βασικός στόχος καί τό σχέδιο τῶν λεγομένων μυστικῶν ἑταιρειῶν ὅπως ἡ μασονία, ἡ θεοσοφία, οἱ ἰλουμινάτοι (πεφωτισμένοι), καί λεσχῶν ὅπως ἡ Τριμερής Ἐπιτροπή καί ἡ λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Αὐτός ὁ ἴδιος στόχος, ἡ παγκόσμια δηλαδή κυριαρχία, ἀποτελεῖ ὄνειρο τοῦ σιωνισμοῦ. Οἱ σιωνιστές Ἑβραῖοι περιμένουν ἀκόμη τό Μεσσία. Τόν περιμένουν ὡς ἐκεῖνον πού θά τούς ἐξασφαλίσει τήν παγκόσμια πολιτικο-οικονομική ἐπικράτηση.

Γιά νά ἐπιτευχθοῦν οἱ παραπάνω στόχοι, κρίνουν οἱ σχεδιαστές τῆς Ν.Ἐ. ὅτι θά πρέπει νά ἐπιβληθεῖ ἕνα σύστημα ἀπολύτου ἐλέγχου στήν παγκόσμια οἰκονομία, στό ἐμπόριο, στή διατροφή. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ἡ πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίηση, καί ὄχι τή μεγιστοποίηση τῆς εὐημερίας, ὅπως διαφημίζουν οἱ προπαγανδιστές της.

Γιά νά γίνει ὁ κόσμος ἀπολύτως ἐλεγχόμενος, σχεδιάζεται ἡ κατάργηση τοῦ γνωστοῦ μας χρήματος καί ἡ καθιέρωση τοῦ λεγομένου πλαστικοῦ χρήματος μέσῳ τῶν καρτῶν.

Γιά νά ἐλεγχθοῦν καί κατασταλοῦν οἱ ἀντιδράσεις πού ἀναμένονται, προωθεῖται ἕνα καθεστώς παγκοσμίου ἀστυνομικοῦ ἐλέγχου μέσῳ τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τοῦ ἡλεκτρονικοῦ φακελώματος. Ἐδῶ ἐντάσσεται καί ἡ Συμφωνία Σένγκεν καί ὁ νόμος 2472/97 γιά τή δῆθεν «προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἡλεκτρονική ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα». Περιορίζεται, μέ στόχο τήν παντελῆ ἐξαφάνιση, ἡ προσωπική ζωή καί ἐλευθερία. Ἐφιαλτικά σενάρια μιᾶς κοινωνίας ἐλεγχομένων ἀνθρώπων-ρομπότ, σάν αὐτή πού περιγράφει ὁ Ὄργουελ στό γνωστό βιβλίο του «1984», ἀποτελοῦν σταθερή ἐπιδίωξη τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Τά πάντα ὑπό τόν ἔλεγχο καί τήν καθοδήγηση τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ».

 

5. Ἡ τακτική τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

1) Ἡ Ν.Ἐ., γιά νά ἐπικρατήσει σέ πολιτικο-οικονομικό ἐπίπεδο, χρησιμοποιεῖ κυρίως δύο τρόπους:

α) Ἀφ᾿ ἑνός δρᾶ ὡς ὁδοστρωτήρας πού ἰσοπεδώνει γλῶσσες, πολιτισμούς, παραδόσεις, ἐθνικές ἰδιαιτερότητες, προωθώντας τόν ἐξαμερικανισμό τῶν ἐθνῶν, μέ τήν ἔννοια τῆς υἱοθετήσεως τῶν ὑποπροϊόντων τοῦ «ἀμερικανικοῦ τρόπου ζωῆς». Προωθεῖ τήν ὑποταγή τῶν ἐθνῶν, θέτοντας οὐσιαστικά τέλος στήν ἐθνική ἀνεξαρτησία καί λαϊκή κυριαρχία. Ἤδη τά ἐθνικά κέντρα ἐξουσίας δέν ἐλέγχουν πλήρως τήν οἰκονομική πολιτική. Εἶναι ὑποχρεωμένα νά προσαρμόζονται στίς ἐπιταγές ἄλλων διεθνῶν κέντρων.

Στό πολιτικό ἐπίπεδο ὑπονομεύονται πολλοί ἀπό τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί ἐξασθενεῖ ἡ ἰσχύς, τό κύρος καί ἡ ἀποτελεσματικότητά τους.

β) Ἀφ᾿ ἑτέρου, ἡ Ν.Ἐ. καλλιεργεῖ καί ὀξύνει τίς ἐθνικές ἀντιπαραθέσεις («διαίρει καί βασίλευε»). Τά δικαιώματα τῶν πραγματικῶν ἤ, συνηθέστερα, κατασκευασμένων «μειονοτήτων», ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν, εἶναι ὁ μοχλός γιά τήν ἀνατροπή τῆς παλαιᾶς καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Δόγμα τοῦ νέου ΝΑΤΟ εἶναι ὅτι ἡ ἐθνική κυριαρχία μπορεῖ νά παραβιάζεται (ἀπό τό ΝΑΤΟ) ὁπουδήποτε στή γῆ κρίνει αὐτό ὅτι παραβιάζονται τά δικαιώματα μειονοτήτων!

2) Ἡ Ν.Ἐ., γιά νά ἐπικρατήσει σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο, γιά νά ἐγκαθιδρύσει τή δαιμονική της πανθρησκεία, ὑποστηρίζει ὅτι τάχα ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο καί ἐπιδιώκει νά διαβρώσει, νά ἁλώσει δηλαδή ἐκ τῶν ἔνδον, τόν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διεθνῶς, μιά καί οἱ ὑπόλοιπες «Ἐκκλησίες» ἤ θρησκεῖες, λίγο-πολύ εἶναι μέσα στό παιχνίδι τῆς Ν.Ἐ., καί μάλιστα μέ ἐπικεφαλῆς τόν πάπα, ἐπίδοξο θρησκευτικό πλανητάρχη.

Οἱ νεοεποχίτες καλλιεργώντας τή σύγχυση ‒ πλανῶντες καί πλανώμενοι ‒ συνήθως παρουσιάζονται καί ὡς χριστιανοί! Συγχρόνως, σταδιακῶς, κατασυκοφαντοῦν τήν Ἁγία Γραφή.

Στόχος τους δέν εἶναι νά ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες, ἀλλά νά γεμίσουν μέ ἀνθρώπους πού θά ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα!

Παραλλήλως, διοχετεύονται μέσῳ τῆς διαφημίσεως τέτοια πρότυπα πού τείνουν νά μεταβάλουν τόν ἄνθρωπο σέ ἕνα ὄν τοῦ ὁποίου «ἡ ζωή καί ἡ κίνησις θά περιορίζεται, ὅπως ἐλέχθη, μεταξύ δύο συσκευῶν· τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ ψυγείου. Κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον ἐλέγχεται καί κατευθύνεται ὅλος ὁ κόσμος»! («Χριστ. Σπίθα» φ. 543, Ἰούλιος 1977).

 

6. Συμπεράσματα

Ἡ λεγομένη Ν.Ἐ. δέν εἶναι καθόλου νέα. Εἶναι τό ἀρχαῖο ἑωσφορικό ψέμα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση του Θεός. Εἶναι ἡ παλαιά ἐπιδίωξη τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν «μυστικῶν ἑταιρειῶν», γιά παγκόσμια κυριαρχία. Ἡ Ν.Ἐ. δέν ἀποτελεῖ πηγαία καί ἐνδογενῆ ἀναζήτηση τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν. Σχεδιάζεται καί ἐπιβάλλεται ἔξωθεν.

 

7. Ἡ στάση τῶν Χριστιανῶν

Σ᾿ ὅλα αὐτά τά σκοτεινά καί ἐπικίνδυνα σχέδια γιά ἐπιβολή μιᾶς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί μιᾶς Παγκοσμιοποιήσεως χωρίς Χριστό καί ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε νά ἀντιτάξουμε τό φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Στήν ψευδῆ καί ἑωσφορική ὑπόσχεση τῆς αὐτοθεώσεως, ἔχουμε νά ἀντιπροτείνουμε τήν ἀληθινή ‒ κατά χάριν ‒ θέωση στήν ὁποία καλούμεθα ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, σέ κοινωνία ἀγάπης μέ Αὐτόν καί ὑπακοῆς στό πανάγιο θέλημά Του.

Ὅλες αὐτές τίς κοσμογονικές ἀλλαγές, πού μεθοδευμένα καί ὄχι τυχαῖα γίνονται γύρω μας, πρέπει νά τίς δοῦμε μέ τήν «καλή ἀνησυχία» ὅπως ἐτόνιζε καί ὁ μακαριστός Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Καί «νά μήν κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια», τή στιγμή πού καί κοσμικοί ἄνθρωποι ἀρχίζουν πλέον νά ξυπνοῦν καί νά συνειδητοποιοῦν τί σημαίνει στήν πραγματικότητα ἡ παγκοσμιοποίηση.

Ἡ καλή ἀνησυχία πρέπει νά ἐκφράζεται ὡς πνευματική ἐπαγρύπνηση, ὡς ἔνταση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας. Ἀλλά καί ὡς παρέμβαση, ὅπου καί ὅταν χρειασθεῖ καί μᾶς καλέσει ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά βοηθήσουμε καί ὅσους ἀνθρώπους ἀπό ἄγνοια παγιδεύτηκαν στό μεγάλο ψέμα τῆς Ν.Ἐ.

Πρέπει «νά βροῦμε τρόπους ἐπιβίωσης τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ... Ὅσοι ἀντισταθοῦμε στή διάλυση τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων καί γλωσσῶν θά ἀντισταθοῦμε ὄχι στόν ἀμερικάνικο ἰμπεριαλισμό, ἀλλά στήν ἐπικυριαρχία τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος» (ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στή «Συνάντηση τῶν Ἀθηνῶν» 1999).

Καί μήν ξεχνοῦμε: Αυτοί πού σχεδιάζουν παγκοσμιοποιήσεις χωρίς Χριστό καί ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων, κάνουν «λογαριασμούς χωρίς τόν ξενοδόχο», γιατί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός καί πραγματικός Κύριος τῆς Ἱστορίας καί τοῦ κόσμου.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας