Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2009

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2009

Ἀριθμ. Πρωτ. 1582

 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει». Ἡ πληροφορία πού μεταφέρει αὐτό τό μήνυμα εἶναι διαχρονική καί ταυτόχρονα ἐπίκαιρη, ἡ πηγή του εἶναι ἱστορική καί οἱ προεκτάσεις του αἰώνιες. Ὁ σύγχρονος πολιτισμός τῆς πληροφορικῆς καί τῶν καταιγιστικῶν μηνυμάτων δέν μᾶς πληροφορεῖ, ἀλλά μᾶς ἐνημερώνει, καί μάλιστα ὑποκειμενικά, ἀτελῶς καί πολλές φορές κατευθυνόμενα.

Ἡ λέξη πληροφορία σημαίνει φέρω σέ πληρότητα, κι αὐτό ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν λέει: «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον»[1].

«Ἡ Παρθένος», λοιπόν, «τόν ὑπερούσιον τίκτει». καί πληροῦται τό σύμπαν, ἀπό τήν ἀγαπητική συγκατάβαση τοῦ ὑπερούσιου. Ὁ νοῦς μας, ἡ καρδιά μας, ὅλη ἡ ὑπόστασή μας, πληροῦνται ἀπό τή Χάρη τῆς θεογνωσίας. Ὁ κόσμος τῆς λεγόμενης «πληροφορικῆς» χάνει τήν ψεύτικη γοητεία του. Πραγματικός ἡγέτης ἀναδεικνύεται ὁ κόσμος πού φέρει σέ πληρότητα τή ζωή του, έπειδή ἀφήνει νά κατοικήσει μέσα του «ὁ τά πάντα πληρῶν».

Ἡγέτης ἡ ἐλάχιστη καί μικρή Βηθλεέμ, ἡγέτης τό μικρό Σπήλαιο, ἡγέτης ἡ καρδιά μας, πού εἶναι φτιαγμένη νά γεμίζει ἀπό Χριστό.

Ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἡ καρδιά τους «πληροφορήθηκε» Χριστό, ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔγιναν ταπεινά σπήλαια, δέν γιορτάζουν μιά γιορτή παροδική, ἀλλά μιά μόνιμη εύφροσύνη, πού κάνει τή γιορτή ἕνα συνεχιζόμενο «σήμερον».

Οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας θεολογοῦν πάνω στό νόημα τῆς ἑορτῆς, ὄχι φιλοσοφικά, ἀλλά βιωματικά. Ἐπειδή ἔφεραν τή ζωή τους σέ πληρότητα, ζώντας μέ τόν Χριστό. Ἡ παρουσία τους ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους εἶναι μιά πληροφορία Χριστοῦ. Τά λόγιά τους εἶναι μιά πρόκληση καί πρόσκληση προκειμένου νά γίνουμε ὅλοι μας, μέ τή ζωή μας, πληροφορία τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τονίζει: «Τοῦτο ἐστίν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρός ἀνθρώπους, ἵνα πρός Θεόν ἐπανέλθωμεν»[2]. Ἡ ζωή μας χαρακτηρίζεται ἀπό συνεχή κίνηση, ἀλλά μόνο ἡ κίνηση πρός τόν Θεό μᾶς νοηματοδοτεῖ. Ὅλες οἱ ἄλλες κινήσεις, χωρίς τήν κίνηση τῆς πρός Θεόν ἐπανόδου, οίκοδομοῦν τόν συνεχῶς κινούμενο καί δραστήριο ἄνθρωπο, ἀλλά καί τόν ταυτόχρονα ἀπελπισμένο καί χωρίς στόχο διαβάτη αὐτῆς τῆς ζωῆς. Τά Χριστούγεννα μᾶς θυμίζουν τήν κίνηση τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, γιά νά κινηθοῦμε κι ἐμεῖς πρός Ἐκεῖνον.

Ὁ Μέγας Βασίλειος προβάλλει τόν θεραπευτικό χαρακτήρα τῆς ἑορτῆς: «Ἡ ἐνανθρώπιση καί ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου εἶναι καθαρτική τῶν σωματικῶν παθῶν καί διεγερτική τῶν ἰδιωμάτων τῆς ψυχῆς»[3]. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος μεταμορφώνεται, γεννᾶται ὁ Χριστός ταπεινούμενος στό μικρό Σπήλαιο, καί γεννιέται ταυτόχρονα στό Σπήλαιο τῆς καρδιᾶς μας, πού ἔχει καθαριστεῖ μέ τήν ταπείνωση.

Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὑπενθυμίζει τήν κίνηση τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἀνοίγει τόν δρόμο, ὁ ὁποῖος θα μᾶς φέρει σέ πνευματική πληρότητα: «Ἐγεννήθη κατά σάρκα, ἵνα σύ γεννηθῇς κατά πνεῦμα»[4]. Ἐγκαινιάζεται ἡ παρουσία τῶν πραγματικῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων μέσα στήν κοινωνία μας. Κανείς πλέον δέν μπορεῖ νά αὐτοαποκαλεῖται «πνευματικός ἄνθρωπος», χωρίς τή συμμετοχή του στή ζωή τοῦ «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπίσαντος». Καί ὁ ἴδιος Θεοφόρος πανηγυριστής αὐτῆς τῆς ἑορτῆς τονίζει: «Ἐκπλήξεως μεστόν»[5] τό γεγονός τῶν Χριστουγέννων. Δέν ὑπάρχει πλέον τίποτε πληκτικό καί ἀπογοητευτικό στή ζωή μας, ὅλα εἶναι φωταγωγικά καί ταυτόχρονα ἐκπληκτικά.

Μέσα σέ αὐτήν τήν πνευματικά χαρμόσυνη ποιότητα ζωῆς εὑρισκόμενος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐκφράζεται μέ λόγο ποιητικό καί δοξολογικό: «Τίς οὐ προσκυνεῖ τόν ἀπ᾿ ἀρχῆς; τίς οὐ δοξάζει τόν τελευταῖον; Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ ἀὀρατος ὁρᾶται, ὁ ἀναφής ψηλαφᾶται, ὁ ἄχρονος ἄρχεται»[6].

Αὐτή ἡ Ἑορτή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι μία ἐκπληκτική πανήγυρις, πού ἀφοῦ μᾶς καλεῖ νά πληροφορηθοῦμε τό μεταμορφωτικό γιά τή ζωή μας περιεχόμενό της, μᾶς προτρέπει νά τήν ἀποκαλύψουμε, ὅπως αἱ «οὐράνιαι δυνάμεις τεχθέντα τόν Σωτῆρα Κύριον καί Δεσπότην μηνύουσι τῷ κόσμῳ».

Τόν δρόμο μᾶς τόν δεικνύει καί πάλι ὁ τῆς Ναζιανζοῦ Γρηγόριος: «Μετά τοῦ ἀστέρος δρᾶμε, μετά μάγων δωροφόρησον, μετά ποιμένων δόξασον, μετά ἀγγέλων ὕμνησον, μετά ἀρχαγγέλων χόρευσον»[7].

Εὔχομαι, σέ ὅλους σας, Εὐφρόσυνον τήν Ἑορτήν ἐν καθαρότητι καρδίας.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας

 

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. (Β΄ Τιμ. 4,6).

[2]. (ΕΠΕ 5.40).

[3]. (ΕΠΕ 3,290).

[4]. (ΕΠΕ 9,54-58).

[5]. (Ἰω. Χρυσοστόμου ΕΠΕ 9,60).

[6]. (ΕΠΕ 5,36-38).

[7]. (ΕΠΕ 5,66-68).

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας