Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 5ῃ Μαρτίου 2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 299

 

Πρός

τόν Ἐξοχώτατον

Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Κύριον Κάρολον Παπούλιαν

Εἰς Ἀθήνας

 

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

«Χαίρετε, ἐν Κυρίῳ πάντοτε!»

 

Κατά μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2010, ἐθέσατε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, τήν πρωτοβουλίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Φιλίππου Πετσάλνικου, διά τήν δημιουργίαν «Ταμείου Ἀλληλεγγύης», πρός τοῦτο εἰδικοῦ λογαριασμοῦ ἀνοιχθέντος ἐν τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος.

Ἐρωτώμενοι πολλάκις ὑπό ἐμπεριστάτων χριστιανῶν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά τήν πορείαν τοῦ ὡς ἄνω Ταμείου, ἐπιτραπήτω τῇ ἡμετέρᾳ ἐλαχιστότητι, ὅπως αἰτηθῇ παρά τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι, ἀπάντησις ἐπί τῆς μέχρι σήμερον συγκεντρώσεως χρημάτων ἐν τῷ Ταμείῳ Ἀλληλεγγύης, ὡς καί εἰς ποίους Φορεῖς ταῦτα διατίθενται.

Ἐπισπροσθέτως, παρακαλοῦμεν, ὅπως λάβωμεν γνῶσιν τοῦ προορισμοῦ καί τῆς διαθέσεως τῶν ἐκτάκτων εἰσφορῶν («χαρατσιῶν»), τῶν περικοπῶν-μειώσεως μισθοδοσίας συντάξεων καί τοῦ «ἐφ᾿ ἅπαξ» κατά 45% (ἐνῷ τά χρήματα ἔχουν παρακρατηθῆ διαχρονικῶς, ἐκ τοῦ ὑπαλλήλου καί ὡς ἐκ τούτου ὅλα τοῦ ἀνήκουν πλήρως), τῆς αὐξήσεως τοῦ Φ.Π.Α., τῶν μειώσεων τῶν ἐπιδομάτων ἐνδεῶν πολυτέκνων καί ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὡς καί τῶν λοιπῶν θυσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Προφανῶς γνωρίζετε, ὅτι ὑπάρχουν οἰκογένειαι αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν οὔτε τόν ἐπιούσιον ἄρτον, «μιά φραντζόλα ψωμί», ἄλλαι δέν ἔχουν χρήματα διά τήν πληρωμήν ΔΕΗ ἤ ΕΥΔΑΠ, ἄλλαι χάνουν τάς οἰκίας των, λόγῳ δανείων. Δεινή ἡ κατάστασις. Οἱ πολύτεκνοι ὑποφέρουν μέ μειώσεις τῶν ἐπιδομάτων καί μέ τάς αὐξήσεις παντοῦ, τάς καταργήσεις νόμων ὑπέρ αὐτῶν. Ἡ Ἑλλάς θά συρρικνωθῇ καί θά εἶναι ἡ χώρα τῶν γερόντων. Γερόντων, δίχως πνευματικούς πατέρας, ἐφ ὅσον οἱ κληρικοί θά σπανίζουν.

Ὁ παράλογος περιορισμός διορισμοῦ κληρικῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα (εἷς κληρικός διορίζεται κατ᾿ ἔτος εἰς ἑκάστην Ἱ. Μητρόπολιν, δηλαδή ἐάν εἰς μίαν Ἱ. Μητρόπολιν συνταξιοδοτηθοῦν ἐπί πλέον τοῦ ἑνός ἤ ἀποβιώσουν περισσότεροι τοῦ ἑνός, τότε ὡρισμένοι ἐνορῖται δέν θά ἔχουν Ἱερέα-Ἐφημέριον) ἔχει ἀντίκτυπον ἰδιαιτέρως εἰς τήν ὕπαιθρον καί εἰς τά σύνορα τῆς πατρίδος ἡμῶν. Καιροφυλακτοῦν ἐκτός συνόρων ῥασοφόροι ἐκ τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νά περάσουν τά σύνορα, τά περισσότερα τῶν ὁποίων εἶναι ἐντελῶς ἀφύλακτα. Τό αὐτό θά συμβῇ καί μέ τούς Ἀλβανούς καί τούς Βούλγαρους, οἱ ὁποίοι εἰσέρχονται ἀνεξελέγκτως εἰς τήν πατρίδα ἡμῶν.

Ταῦτα πάντα ἀναφέρομεν καί ἐρωτῶμεν, ἵνα ἔχωμεν λόγον παρακλήσεως πρός τούς αἰτοῦντας παρ᾿ ἡμῖν ἐξήγησιν καί ἐν δειναῖς δοκιμασίαις καί δυσκολίαις εὑρισκομένων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Προσευχόμενοι, τόσον διά τήν πρόοδον τῆς φιλτάτης τε καί γλυκυτάτης ἡμῶν Πατρίδος, ὅσον καί διά τήν κατ᾿ ἄμφω Ὑμετέραν ὑγείαν, ἐπευχόμεθα ἐγκαρδίως πᾶσαν παρά τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ εὐλογίαν.

 

Μετά πάσης τιμῆς,

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

 

Κοινοποίησις:

1. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν.

2. Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν.

3. Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν.

4. Ὑφυπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιον Μαυραγάνην.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας