μηνύματα

μηνύματα (18)

  

               Ἀρ.  Πρωτ. 199                       Ἐν Βούλᾳ τῇ 6 Ἀπριλίου 2023

                              Πρός τόν

                                 Ἱερό κλῆρο

                                            καί τόν εὐσεβῆ λαό

                                                                 τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2023

 

δελφοί μου γαπητοί,

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», διότι «Πάσχα Κυρίου» σήμερα. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ παθών καὶ σταυρωθείς γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ΑΝΕΣΤΗ!  ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν!

 

«Ἐκ τοῦ τάφου δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος»! Ἀπό τόν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο ἀνέτειλε ἡ ὄντως ζωή. Τά “πάντα” πλέον “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Θείας Ἐγέρσεως ἐφώτισε ὁλόκληρη τήν κτίση. Ξεχύθηκε ἀπό τό ζωοποιό μνῆμα καί ἄστραψε ἐπάνω σέ ὅλη τὴν γῆ. Καταλάμπρυνε τούς οὐρανούς καὶ περιέλαμψε τὰ ὑποχθόνια, τὸ σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Τὸ σήμερα δὲν εἶναι πιά ὅπως τὸ χθές. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ τέμνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως, τό παράδοξο εἶναι, ὅτι δὲν τὴν χωρίζει, ἀλλὰ τὴν ἑνώνει, δίνοντάς της νόημα καὶ προοπτική.

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν»! Σημαίνουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας καί διακηρύσσουν τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Διακηρύσσουν, ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε κατά κράτος ἀπό τόν Ἀναστάντα ἀρχηγό τῆς ζωῆς, διότι μέ τήν Ἔγερσι Του «θανάτῳ θάνατον ἐπάτησε». Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου καί τό κάθε σκοτάδι τοῦ κόσμου διελύθη. Κι ἐμεῖς πανηγυρίζουμε αὐτήν τήν νίκη τῆς πίστεως, κρατώντας ἀναμμένες τίς λαμπάδες μας, σάν σύμβολο τοῦ φωτός πού ἐξῆλθε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

          «Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, πού ἤλθαν λίαν πρωΐ τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἄκουσαν ἐμβρόντητες τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου· «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε˙ ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν». Ὅταν ἄκουσαν τά λόγια αὐτά, αἰσθάνθησαν ἔκπληξη καί ἀπορία, διότι δέν μποροῦσαν νά συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς σημαίνουν. Ἀλλά σέ λίγο συνάντησαν τόν Ἀναστημένο Κύριο, ὁ Ὁποῖος μόλις τίς εἶδε, τούς εἶπε “Χαίρετε”. Καί τότε ἡ ἀπορία τους μετετράπη σέ χαρά, χαρά ἀνεκλάλητη. Χαρά πού ἔδιωξε μακριά ἀπό τήν καρδιά τους τά θλιβερά σύννεφά πού τούς εἶχε προκαλέσει ὁ θάνατός Του.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Τήν συνάντηση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἀκολούθησε ἡ συνάντηση Του μέ τούς Μαθητές. Ἐκεῖνοι ἦσαν συγκλονισμένοι καί ἀπογοητευμένοι. Ἐκρύβοντο ἀπό τόν φόβο μήπως συλληφθοῦν καί τιμωρηθοῦν ἀπό τούς Ἐβραίους, ἐπειδή ἦσαν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Διδάσκαλος τους, ὅμως, δέν τούς ἀφήνει. Ἔρχεται νά τούς συναντήσει. Εἰσέρχεται στόν χῶρό τους «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Καί τούς χαιρετᾶ μέ δύο μόνον λέξεις· “Εἰρήνη ὑμῖν”· Εἰρήνη σέ σᾶς! Δύο λέξεις, καί ἡ παρουσία Του, χαρίζουν βάλσαμο στόν ψυχικό τους πόνο καί ἀπέραντη εἰρήνη στήν ὕπαρξή τους.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Καί μέ τήν τριήμερο Ἔγερσή Του εὐαγγελίζεται καί χαρίζει σέ ὅλους ὅσους Τόν ἀγαποῦν ὅ,τι ποθεῖ ἄσβεστα κάθε ἀνθρώπου ψυχή, ἀνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη˙ τούς καρπούς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Αὐτούς πού ἐχάρισε στίς Μυροφόρες καί στούς Ἀποστόλους. Δωρήματα ὑπερπολύτιμα, ἰδιαιτέρως γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος βιώνει μέ λύπη τήν ταραχή τῆς βίας, τῆς τρομοκρατίας, τῶν συρράξεων, τῶν ποικίλων ἀνταγωνισμῶν, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς πολυπρόσωπης ἀνασφάλειας σέ συλλογικό καί προσωπικό ἐπίπεδο.

Παρ᾿ ὅλ᾿ αὐτά, ἡ Ἐκκλησία «ταύτην τήν κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» μᾶς καλεῖ ὅλους «πρός μετουσίαν χαρᾶς καί εἰρήνης». Ὑπενθυμίζοντάς μας, ὅμως, ὅτι ἡ δίψα τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης σβήνει μόνον μέ τό νερό τῆς συγχωρήσεως. Γι᾿ αὐτό μᾶς προσκαλεῖ νά «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», διότι ὅποιος δέν συγχωρεῖ, δέν εἰρηνεύει ποτέ, οὔτε μέ τόν ἑαυτό του, οὔτε μέ τούς ἄλλους. Καί ἀφοῦ δέν εἰρηνεύει δέν μπορεῖ νά ἔχη καί χαρά. Διότι ἀληθινή χαρά χωρίς ἐσωτερική καί ἐξωτερική εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς δοξολογήσουμε τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε καί ἐφέτος, γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ζωή μας, τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεώς Του˙ τό Ἅγιο Πάσχα. Ἄς Τοῦ ἐκφράσουμε τήν ἐυγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μας γιά ὅλα ὅσα ἔπραξε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀναξίων καί ἁμαρτωλῶν. Καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά καταυγάζη τήν ὕπαρξη μας μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς ἁγίας Του Ἀναστάσεως καί νά χαρίζη στήν ζωή μας τήν χαρά καί τήν εἰρήνη Του.

Διάπυρος πρός τόν ναστάντα Κύριο εχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

καί Πνευματικός σας Πατέρας

 

† Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022 12:02

Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2023

Γράφτηκε από τον 

                Ἀριθμ.  Πρωτ. 1                       Ἐν Βούλᾳ τῇ 1 Ἰανουαρίου 2023

Ἐγκύκλιος ἐπί τ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2023

 

 

Πρός τόν 

εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό

τῆς κατά Γλυφάδαν Ἐκκλησίας

 

δελφοί μου γαπητοί ν Χριστ,

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Ἅγιος Θεός νά ὑποδεχώμεθα σήμερα ἕνα νέο ἔτος καί νά εὑρισκώμεθα ἤδη σ᾿ ἕνα καινούργιο χρονικό ὁροθέσιο. Ἕνας ἀκόμη χρόνος ἐξέπνευσε. Ἤ μᾶλλον ἕνας ἀκόμη χρόνος προσετέθη στή ζωή μας. Ζοῦμε ἀπό σήμερα καί κινούμεθα μέσα στόν νέο χρόνο, πού ἤδη ἀνέτειλε. Καί ἡ αἰσιόδοξη ἄποψη τῆς ζωῆς μας ἐλπίζει, ὀνειρεύεται καί ὁραματίζεται. Οἱ ἐλπίδες, τά ὄνειρα καί οἱ ὁραματισμοί ἐκφράζονται χαρούμενα στίς εὐχές μας, ἀλλά καί γενικότερα στήν ψυχική μας διάθεση. Βεβαίως ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου εἶναι ἕνα ἁπλό συμβατικό γεγονός, καί τίποτε ἄλλο, ἐφ̉ ὅσον ὁ χρόνος εἶναι ἐνιαῖος. Ἐν τούτοις, τό συμβατικό γεγονός τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἔτους γίνεται ἀφετηρία προσδοκίας γιά μιά καλύτερη ζωή, πού θά εἶναι πιό ἐλπιδοφόρα, πιό δημιουργική καί πιό εὐτυχισμένη, ἰδίως μετά τίς πρόσφατες τραγικές συγκυρίες τοῦ ἐγγυτέρου παρελθόντος, πού ἀφαίρεσαν ἐν πολλοῖς τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα ἀπό τίς καρδιές μας.


Ὅμως, οἱ ἀλλαγές τῶν καιρῶν καί τῶν χρόνων, ὅπως ἡ σημερινή, δέν μποροῦν ἀπό μόνες τους, μέ τρόπο μαγικό, ὅπως ἴσως ὑποσυνείδητα οἱ πολλοί θέλουμε νά πιστεύουμε, νά ἀλλάξουν τήν ζωή μας. Ἡ ζωή μας καθορίζεται μέσα στόν χρόνο ἀπό πολλούς παράγοντες, μέ κυριότερο τήν ἐλεύθερη θέλησή μας. Ὁ χρόνος, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι εἶναι ἔργο καί δῶρο τοῦ Θεοῦ, γίνεται τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο δραστηριοποιοῦμε τήν θέληση καί τίς ἐπιλογές μας καί ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματά μας καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνονται, ἐργαζόμενοι μέ συνείδηση καί ὑπευθυνότητα, σάν πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν», ὅπως μᾶς παραγγέλει ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Ἡ ζωή μας, λοιπόν, εἶναι μιά πορεία μέσα στόν χρόνο, ἀλλά καί πέρα ἀπό τόν χρονό. Διότι δέν ἐξαντλεῖται στά χρονικά πλαίσια τῆς ἐπίγειας πορείας μας. Οὔτε σκοπός της εἶναι οἱ διάφοροι σταθμοί τῆς ἐπίγειας πορείας μας, ὅσο σημαντικοί καί ἄν εἶναι. Ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας μέσα στόν χρόνο εἶναι κατ̉ οὐσίαν πορεία πρός τήν αἰωνιότητα. Καί σκοπός της δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπίγεια κατάληξή της, ἀλλά ἡ προσωπική μας σχέση μέ τόν αἰώνιο Θεό. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας εἶναι δεδομένη. Ὁ Θεός συμπορεύεται μαζί μας καί ἐμεῖς συμπορευόμεθα μαζί Του, ὅπως συνεπορεύετο μέ τόν Λουκᾶ καί τόν Κλεόπα πρός τούς Ἐμμαούς. Καί ἴσως, ὅπως ἐκρατοῦντο τά ψυχικά μάτια αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, κάτι νά κρατᾶ καί τά μάτια τῆς δικῆς μας ψυχῆς, καί ἔτσι νά μήν μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε τόν Θεό στήν ζωή μας, ἀλλά Αὐτός δέν παύει νά εἶναι παρών. Καί εἶναι δυνατόν, ἄν θελήσουμε, ἄν ὄντως «ἡ καρδία μας εἶναι καιομένη μέσα μας» γιά Ἐκεῖνον, νά ἀνοίξουν καί τά δικά μας μάτια, ὅπως ἄνοιξαν τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί νά συνειδητοποιήσουμε τήν παρουσία Του στήν ζωή μας. Καί τότε νά γεμίση ἡ καρδία μας μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα ὄχι μόνον γιά ἕνα καλύτερο προσωπικό καί κοινωνικό αὔριο, ἀλλά κυρίως γιά ἕνα μακάριο αἰώνιο αὔριο μαζί μέ τόν Θεό.

Δέν πρέπει, ἐπίσης, νά λησμονοῦμε, ὅτι στήν πορεία μας μέσα στόν χρόνο δέν βαδίζουμε καί ἀπό μία ἄλλη ἄποψη μόνοι μας, σάν μοναχικοί ἄνθρωποι, σάν ἄτομα, ὅπως πολλές φορές μᾶς ὑπαγορεύει ἡ ἀλλοτριωμένη ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό συνείδησή μας. Συνοδοιπόρος μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ἐγγύς καί ὁ μακράν, πού ὁ Κύριος ἐχαρακτήρισε ὡς ἀδελφό μας, ὡς «πλησίον» μας. Συμπορευόμεθα, δηλαδή, μέ τούς συνανθρώπους μας. Μόνον ὡς συνοδοιπορία εἶναι δυνατή καί ἡ δική μας πορεία. Καθώς πορευόμεθα μέσα στόν χρόνο, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τούς συνανθρώπους μας. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι τό μέτρο τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι τους εἶναι ἡ ἀγάπη, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Μόνον τότε θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά δημιουργοῦμε εὐλογημένους τρόπους συνυπάρξεως, ἀνταποκρινόμενοι σέ ἕνα κατεξοχήν αἴτημα τῶν καιρῶν καί τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Πολυεύσπλαγχνο καί Φιλάνθρωπο Κύριο καί Θεό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά διανύσουμε αἰσίως τό μόλις παρελθόν σωτήριο ἔτος 2022. Καί ἄς προσευχηθοῦμε τό νέο ἔτος 2023 νά εἶναι γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τήν Σκέπη τῆς Ὑπεράγνου Θεομήτορος.

Σς εχομαι μέ πολλή γάπη

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί Ἐπίσκοπός Σας

 

 

 Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

  

 

          Ἀριθμ.  Πρωτ. 836             Ἐν Βούλᾳ τῇ 16 Δεκεμβρίου  2022

Ἐγκύκλιος ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις

 

 

Πρός τόν

εὐαγῆ κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς κατά Γλυφάδαν τοπικῆς Ἐκκλησίας

 

«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως».

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε γιά μιά ἀκόμη φορά τά Χριστούγεννα. Τήν Ἑορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως˙ «τά σωτήρια τοῦ κόσμου˙ τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος˙ τήν κοινήν ἑορτήν πάσης τῆς κτίσεως» κατά τήν πανηγυρική ἔκφραση τοῦ Μ. Βασιλείου. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν».  Ὁ Κύριός μας γεννᾶται ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί ἀνακλίνεται ὡς βρέφος, «ὡς παιδίον νέον», στήν φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων. Ὁ Θεός «λαμβάνει δούλου μορφήν», γίνεται τέλειος καί ἀληθινός ἄνθρωπος, γιά νά ἀποκαταστήσῃ τό «ἀρχέτυπον κάλλος» τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί νά χαρίσῃ στόν ἄνθρωπο τήν θεία υἱοθεσία. Ὅπως λέγει ὁ Μ. Ἀθανάσιος «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

 

Ἑορτάζοντες τήν Ἑορτή τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας, μένουμε ἔκθαμβοι μπροστά στό ἀκατανόητο καί παράδοξο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική γεγονός. Καί ὁμολογοῦμε τόν συγκαταβάντα Λόγον ὡς «Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης», ψάλλοντας τόν ὕμνον «Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τῆς γνώσεως». Ἀνέτειλε τό φῶς τῆς γνώσεως στήν ταλαίπωρη τότε ἀνθρωπότητα. Διότι, τί ἦταν ἡ ἀνθρωπότητα πρίν τήν μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἐκείνη Βηθλεεμιτική ἁγία νύκτα; Ταλαίπωρη. Ὁ προφητικός λόγος, ὁ ὁποῖος συμπυκνώνει τήν προσδοκία τῶν ἐθνῶν, χαρακτηρίζει τόν πρό Χριστοῦ κόσμο ὡς «λαόν καθήμενον ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου». Ὡς Λαό, δηλαδή, πού διψοῦσε γιά ἀλήθεια, γιά ἀγάπη, γιά νόημα ζωῆς. Λαό πού ἀνέμενε, προσδοκοῦσε Ἐκεῖνον, Τόν ὁποῖο σήμερα ὑμνολογοῦμε ὡς «Ἀνατολή Ἀνατολῶν». Ἐκεῖνον, γιά τόν ὁποῖο ὁ Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης διακηρύττει: «Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν, καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβε». Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη, ἡ πηγή καί τό περιεχόμενο τῆς ζωῆς. Τόν Σωτῆρα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Μέ τήν γέννηση, λοιπόν, τοῦ Θεανθρώπου ἦλθε στόν κόσμο τό Φῶς. Κι᾿ αὐτό εἶναι κάτι πού ἰδιαίτερα πρέπει νά μᾶς προβληματίζῃ ὅλους. Νά μᾶς προβληματίζῃ γιά τό κατά πόσον ἐμεῖς βιώνουμε τόν Χριστό σάν φῶς πού φωτίζει τά σκοτάδια τῆς ψυχῆς μας, γιά τό κατά πόσον, δηλαδή, αἰσθανόμεθα τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα μας. Μόνον ὅταν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καταλάμψῃ τήν ὕπαρξή μας, ἠμποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἑορτάζουμε πράγματι τά Χριστούγεννα στό δικό μας προσωπικό καί κοινωνικό γίγνεσθαι. Ἀλλά γιά νά δεχθοῦμε τόν Χριστό μέσα μας πρέπει νά ἐξέλθουμε ἀπό τό πλαίσιο τῆς κοσμικῆς καί ἐθιμοτυπικῆς γιορτῆς καί νά ζήσουμε τό μοναδικό γεγονός τῆς ἀνατολῆς τοῦ «φωτός τῆς γνώσεως».

Δυστυχῶς, ὁ κόσμος καί σήμερα ἐπανῆλθε στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή. Ἐπανῆλθε σέ μιά ἐποχή ποικιλόμορφου σκότους. Ζοῦμε καί ὑπάρχουμε σ᾿ ἕνα κόσμο, ὁ ὁποῖος σπαράσσεται ἀπό ἀνταγωνισμούς. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο προσβάλλεται καί ὑποβαθμίζεται. Οἱ ἠθικές ἀρχές καταπατοῦνται. Ἁμαρτωλά συμφέροντα καί πάθη κυριαρχοῦν. Ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια καί ζωή περιφρονοῦνται. Καί εἶναι ἀνεκτή  κάθε εἴδους  κοινωνική ἀδικία καί ἐκμετάλλευση. Ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο μεγάλων ἀντινομιῶν καί ἀντιθέσεων. Σέ ἕνα κόσμο, ὅμως, ὅπου ἡ νοσταλγία τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης καί τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς παραμένει ἐναργής καί δρῶσα μέσα στίς ἀνθρώπινες ψυχές, ἔστω καί ἄν πολλές φορές εἶναι κρυμμένες ἐπιμελῶς. Κι᾿ αὐτήν τήν νοσταλγία ἀποκαλύπτει  ὁ Χριστός, πού «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου». Τό φῶς, τό ὁποῖο ἐφώτισε τό βαθύ σκοτάδι τῆς μοναδικῆς ἐκείνης νύκτας τῶν Χριστουγέννων δέν ἔλαμψε γιά μιά μόνον στιγμή καί μετά ἔσβησε. Ἀνέτειλε καί φωτίζει δύο καί πλέον χιλιάδες χρόνια. Παραμένει παντοτινά τό φῶς τῆς ὄντως ζωῆς, ἡ ὑπερβατική καί καθολική ἀποκάλυψη τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τίς προσωπικές διανοητικές ἱκανότητες, τήν ἐπιστημονική αὐτάρκεια καί τήν ἐξειδικευμένη κοσμική γνώση. Καί γι᾿ αὐτή τήν ἀληθινή γνώση δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος δρόμος ἐκτός ἀπό τόν δρόμο πού μᾶς ἐγνώρισε ὁ ἐν Βηθλεέμ γεννηθείς Κύριος. Καί ὁ δρόμος αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ … τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». 

Ἀγαπητά μου ἐν Χριστῷ παιδιά,

«Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, πεφώτισται τά σύμπαντα». Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχέγονη ἐμπειρία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Αὐτήν τήν ἐμπειρία καλούμεθα νά ζήσουμε καί ἐμεῖς σήμερα, ἑορτάζοντας τά Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ εἰκοστοῦ καί δευτέρου ἔτους. Καί θά ζήσουμε αὐτήν τήν ἐμπειρία ἐκκλησιάζοντας τήν ὕπαρξη καί τήν ζωή μας, ζῶντας δηλαδή μέσα στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀνακαινίζοντας τόν ἑαυτό μας διά τῆς πίστεως καί τῆς ὑπακοῆς στόν σαρκωθέντα Κύριό μας. Τότε μόνον θά συμπανηγυρίζουμε μαζί μέ τούς ἀγγέλους, πού ἐκείνη τήν εὐλογημένη νύκτα τῶν Χριστουγέννων ἔψαλλαν δοξαστικά καί εὐχαριστηριακά «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!

 

Μέ ὁλόθερμες πατρικές εὐχές ἐν Χριστῷ τεχθέντι

 

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

 

 Ὁ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς

 

 

† Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

 


 Ἀρ. Πρωτ. 570                          Ἐν Βούλᾳ τῇ 12 Σεπτεμβρίου 2022

                                               

         

          Ἀγαπητοί  μου Ἀδελφοί,

Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἄρχισε τήν 1η Σεπτεμβρίου καί ἡ προσπάθεια κατηχήσεως τῶν παιδιῶν μας συνεχίζεται.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες οἱ γονεῖς ἀγωνίζονται νά προσφέρουν στά παιδιά τους χρήματα, ἀνέσεις, γνώσεις, δεξιότητες καί γενικά κάθε τι πού θά τά βοηθήση νά ἔχουν μία εὐπρεπῆ κοινωνική ζωή. Καλά εἶναι ὅλα αὐτά. Ἀλλά δέν εἶναι ἀρκετά. Μπορεῖ μέ ὅλα αὐτά τά παιδιά νά πλουτίζουν ὑλικά, ἀλλά πνευματικά μένουν φτωχά. Μπορεῖ νά γυμνάζουν τό σῶμά τους καί νά τό ἐξωραΐζουν μέ ροῦχα τῆς μόδας, ἀλλά ἡ ψυχή τους μένει ἀτροφική, σκεπασμένη μέ κουρέλια. Καί ὅταν ἡ ψυχή λιμοκτωνεῖ ἀναζητεῖ φαγητό, ἀναζητεῖ ἀναψυχή, ἀλλά δέν ξέρει πού θά τά βρῆ αὐτά. Καί νομίζει, ὅτι μέ τήν ἀπόκτηση περισσοτέρων ἀγαθῶν καί τήν ἀπόλαυση περισσοτέρων ἡδονῶν θά βρῆ χαρά. Ὅμως μόλις τά χορτάση, αἰσθάνεται ὅτι εἶναι περισσότερο φτωχή, πεινασμένη καί ἐξαντλημένη. Κι̉ ἔτσι τά παιδιά μας σήμερα στροβιλίζονται σέ ἕνα ἀτελείωτο κυνήγι ἀπατηλῶν ὑποσχέσεων. Ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία στήν φενάκη. Ἤ ἀκόμη χειρότερα, διαπιστώνοντας, ὅτι κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά δέν προσφέρει εὐτυχία ἀπό μόνο του, πέφτουν σέ ἀπογοήτευση, ἀπελπισία καί κατάθλιψη.

 

Σελίδα 1 από 3

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση