Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2009

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 10ῃ Αὐγούστου 2009

Ἀριθμ. Πρωτ. 1014

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,

Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

 

Ἀγαπητά μου τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἑορτάζει σήμερα «Ἡ μετά τόκον Παρθένος καί μετά θάνατον ζῶσα».

Ἡ ὁρολογία πού χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας τοῦ ἑορταστικοῦ Κανόνος ἀκούεται παράξενα σέ ἐμᾶς πού σκεφτόμαστε, μόνο μέσα ἀπό μία ὁριζόντια λογική τοῦ κόσμου αύτοῦ, καί δέν ἔχουμε ἀσκηθεῖ στή λογική τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρθενία μετά τόν τόκο καί ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ἐνῶ φαίνονται πώς ἀνήκουν στό χῶρο τῶν ἀνήκουστων, ἀποτελοῦν τό κέντρο αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, καί ταυτόχρονα συγκροτοῦν βασικούς ἄξονες, ἐπί τῶν ὁποίων μπορεῖ νά στηριχθεῖ ἡ πορεία τῆς δικῆς μας πνευματικῆς ζωῆς.

Οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ξεκινώντας ἀπό τήν παρθενία τῆς Θεοτόκου, κάνουν βαθύτατες ἀναλύσεις γιά τήν ἀξία τῆς παρθενίας στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρὠπων. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν παρθενία τῆς ψυχῆς: «Τῆς ψυχῆς ἀκριβής παρθενία εἶναι ἡ ἀσυμβίβαστος γνώμη σέ κάθε κακία» (ΕΠΕ 11, 48), καί προσθέτει ὁ ἴδιος: «Εἶχε καί ὁ Πέτρος» οἰκογένεια «ἀλλά δέν ὑστέρησε τοῦ παρθένου Ἰωάννου, ὅταν ἔτρεξε πρός τό ζωαρχικό μνῆμα, σέ μερικά μάλιστα σημεῖα καί φάνηκε ἀνώτερος» (ΕΠΕ 9, 54), καί συνεχίζοντας τονίζει τή μεγάλη σημασία τῆς «καθάρσεως τῆς καρδιᾶς» (ΕΠΕ 11, 328) καί τῆς «ὑπερβάσεως τοῦ πολυμόρφου συρφετοῦ τῶν λογισμῶν» (ΕΠΕ 11, 338) προκειμένου νά βιωθεῖ ἡ παρθενία, ὡς οὐσιαστικό γεγονός τῆς ζωῆς μας.

Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τονίζει: «Εἶμαι παρθένος στό σῶμα, δέν γνωρίζω ὅμως ἄν εἶμαι καί στό νοῦ» (ΕΠΕ 9, 152). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος χαράσσει βαθιά τομή:

«Στόν κόσμο ὑπάρχουν παρθένοι πρίν ἀπό τό γάμο, μετά τό γάμο δέν εἶναι πλέον. Ἐδῶ ὅμως τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι, ἀλλά ἄν κάποιοι δέν ἦταν παρθένοι πρό τοῦ γάμου, μετά τό γάμο γίνονται παρθένοι. Ἔτσι ὅλη ἡ Ἐκκλησία εἶναι παρθένος» (ΕΠΕ 19, 578-580).

Ἡ παρθενία κάτω ἀπό αὐτήν τήν προοπτική ἑτοιμάζει τόν δρόμο γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος νικᾶται ἀπό τήν παρθενία. Ἡ παρθενία τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς νικοῦν τό θάνατο.

Γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ὅσοι ἔχουν καθαρθεῖ στην καρδιά μέ τήν ἱερή ἡσυχία..., θεωροῦν μέσα τους τό Θεό» (ΕΠΕ 11, 328). Κι ὅπου ὑπάρχει ὁ Θεός δέν δύναται νά συνυπάρξει ὁ θάνατος. Καί συνεχίζει ὁ ἴδιος λέγοντας: «Συνῆψε τό νοῦ της» ἡ Παναγία «μέ τήν ἀδιάλειπτη θεία προσευχή» (ΕΠΕ 11, 338). Ἡ καθαρότητα τοῦ νοῦ, ἡ συνεχής στροφή του στόν Θεό, εἶναι νἰκη κατά τοῦ καθημερινοῦ θανάτου, πού φωλιάζει στήν διεσπασμένη διάνοια καί τή σκέψη μας. Ὁ ἀμόλυντος, ἀπό πειρασμούς, νοῦς τῆς Θεοτόκου τήν κατέστησε τιμιωτέρα καί ἐνδοξοτέρα τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων.

Τονίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Μία παρθένος μᾶς ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο, διά μιᾶς Παρθένου βρήκαμε ζωή αἰώνια» (ΕΠΕ 6, 46), τόν θάνατο τόν εἰσήγαγε στή ζωή μας ἡ πρώτη Εὔα, πού εἶχε τότε παρθενία στό σῶμα, ἀλλά ὄχι καί στό νοῦ, ἐνῶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ἀειπάρθενος, ὑπερέβη τόν θάνατο.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, προσπαθώντας νά λάβει πληροφορίες γιά τόν θάνατο μιᾶς γυναίκας, κάνει τόν ἀκόλουθο διάλογο: «Ποῦ πέθανε; Σ᾿ αὐτόν ἐδῶ τό ναό» τοῦ ἀπαντοῦν. «Πῶς πέθανε; Ἐνῶ προσευχόταν» τοῦ λένε. «Σέ ποιά ἡλικία; «Ἦταν γερόντισσα» τοῦ τονίζουν. Κι ἐκεῖνος σχολιάζει: «Ὤ εὐτυχισμένη ζωή! Ὤ Ἅγιος θάνατος» (ΕΠΕ 11, 238).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή ἑορτή μᾶς δίνει τή μοναδική εὐκαιρία, γιά νά δοῦμε τή ζωή μας μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας μας καί, ἔχοντας Ἐκείνην ὡς ἀξεπέραστο πρότυπο, νά ἀποκτήσουμε παρθενία νοῦ καί καρδιᾶς καί νά νικήσουμε τόν θάνατο τῆς ταραχῆς καί τῆς ἀπελπισίας, πού κυριαρχεῖ στόν κόσμο πού ζεῖ χωρίς τήν προσκύνηση τῆς εἰκόνας Της τῆς σεπτῆς.

 

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές,

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας